• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Mosina, Woj. Wielkopolskie
  • Cena: 492 000.00 zł
  • Powierzchnia: 5 553.00 m 2
Wydanie nr 08/10/2018 z dnia 08 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

PODANA CENA JEST KWOTĄ WYWOŁAWCZĄ NETTO, DO WYLICYTOWANEJ CENY DOLICZONE ZOSTANIE 23% PODATKU VAT!!!

BURMISTRZ GMINY MOSINA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MOSINA, POŁOŻONYCH W MOSINIE W REJONIE UL. GAŁCZYŃSKIEGO - LEŚMIANA

Nr działki: 2767/18 obr. Mosina
Powierzchnia (m2): 5.553
Nr Kw PO1M/00029407/3
Cena wywoławcza netto (zł): 492 000,00
Wadium (zł): 49 200,00

Do wylicytowanej ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT

Nieruchomość inwestycyjna przeznaczona pod tereny produkcyjno- usługowe. Prąd, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa w drodze przy działce. Działka położona w strefie przemysłowej Mosiny w rejonie ul. Śremskiej - Gałczyńskiego. Dobra komunikacja z centrum Mosiny i Poznaniem (nowy tunel pod torami w ciągu ul. Śremskiej). W okolicy istniejąca i powstająca zabudowa przemysłowo – magazynowa.
Działka o wymiarach 69x65m, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością niską z samosiewu, teren płaski, nieogrodzony, o kształcie trapeza.
Zgodnie z uchwałą nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3732) ww. nieruchomość przeznaczona jest w części pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 5P/U oraz w części pod tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI., na części nieruchomości wyznaczono archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej.
Nieruchomość położona jest na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego ustanowionej rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 3556)

Treść i rysunek ww. planu dostępna w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa p. 120 lub na stronie internetowej pod adresem:
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala237.pdf
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_xxx-237-16.pdf

Uzbrojenie w ul. Gałczyńskiego: woda, prąd, kanalizacja deszczowa i sanitarna, telekomunikacja.
Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych:
1.energia elektryczna – ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Września ul. Witkowska 5, 62-300 Września,
2.gaz – Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Poznań ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
3.kanalizacja i woda – AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. od godziny 11:00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie Pl. 20 Października 1 – sala nr 110

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto działki (ze wskazaniem w tytule przelewu numeru geodezyjnego działki, której wpłata wadium dotyczy) nie później niż do dnia 5 grudnia 2018r. na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie: GBS Mosina 39 9048 0007 2007 0000 0215 0022 (za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy).

Pełną treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr 125, tel. +48... pokaż numer , e-mail: anna.sobkowiak@mosina.pl oraz na stronie internetowej: bip.mosina.pl. → mienie gminne → sprzedaż mienia gminnego oraz www.mosina.pl → dla inwestora

Lokalizacja