• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 29/03/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, pomiędzy ul. Jodłową i ul. Kasztanową, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 342/27, obszaru 0,0055 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00030979/9.

 

1/ Nieruchomość jest niezabudowana, o kształcie wąskiego i wydłużonego wieloboku,
     zbliżonego do prostokąta.

2/ Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

3/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy – rejon Ciechocina  nieruchomość  położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 8 MN-  teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; w ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza
się zabudowę usługową towarzyszącą, zajmującą maksymalnie jedną kondygnację
użytkową budynków mieszkalnych

4/ Przedmiotowa działka z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej i małą powierzchnię nie ma przymiotu nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna nieruchomość. Może być natomiast zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

Mając na uwadze fakt, iż działka nr 342/27 przylega do dwóch nieruchomości oznaczonych numerami działek: 342/17 i 344/1 i każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowej działki gruntu w drodze bezprzetargowej, sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli   nieruchomości przyległych.

 

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 6.850,- zł netto

- wadium: 685,- zł.

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 

         PRZETARG  odbędzie się w dniu 09 MAJA 2018r. o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

 

         Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do:    

1. wniesienia wadium, w kwocie 685,- zł, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do
   dnia 02 maja 2018r., na konto Urzędu Miasta w Redzie, w Banku Millennium
   66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

2. złożenia, w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, najpóźniej do dnia 02 maja 2018r.
   pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska,
   wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów
   osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej
   do działki będącej przedmiotem przetargu.

 

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

    O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.  

    Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości 

    osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Wpłata wadium i zgłoszenie uczestnictwa w przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

    Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy 
w sposób określony w protokóle z przetargu.

    Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

    Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Szczegółowe informacje  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (58) 678-80-34 lub (58) 678-80-14, osobiście w pokoju nr 203 i 202 Urzędu Miasta w Redzie  ul. Gdańska 33, na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. oraz drogą mailową: nieruchomosci@reda.pl

 

Lokalizacja