• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ciechanów, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 8 000.00 zł
Wydanie nr 08/10/2018 z dnia 08 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży działek ewidencyjnych, stanowiących części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Niechodzkiej

 

1.   Przedmiotem czwartych przetargów ustnych nieograniczonych, są działki ewidencyjne stanowiące części nieruchomości zabudowanej położonej w Ciechanowie, przy
ul. Niechodzkiej, oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki z obrębu 50 Szczurzyn:,

1)    nr 189/3 o pow. 63 m2;

2)    nr 189/4 o pow. 44 m2.

- dla których Sąd Rejonowy w Ciechanowie  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1C/00024059/4;

2.   Ceny wywoławcze działek ewidencyjnych, ustala się w wysokości:

1)    dla działki nr 189/3 – 8.000 zł , sprzedaż zwolniona z podatku VAT;

2)    dla działki nr 189/4 – 8.000 zł, sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

3.   Wadium ustala się według stawki 10 % ceny wywoławczej, na kwotę:

1)    800 zł – dla działki nr 189/3;

2)    800 zł – dla działki nr 189/4.

4.   Trzy przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. części nieruchomości odbyły się
w dniach: 6.02.2018 r.,
23.05.2018 r. i 7.09.2018 r.

5.   Działki będące przedmiotem przetargów położone są w okolicy przemysłowej i handlowo-usługowej, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Na przedmiotowych działkach oraz działkach sąsiednich, będących własnością innych podmiotów, znajdują się garaże usytuowane w zabudowie szeregowej. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy budynkiem garażowym na działce: nr 189/3 wynosi  19 m2, a na działce nr 189/4 wynosi 44 m2.
Przedmiotowe działki o ww. numerach położone są przy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Miasta Ciechanów, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 207/2, obręb 50 Szczurzyn. Województwo Mazowieckie nie posiada uregulowanego prawa do korzystania z drogi wewnętrznej, przez którą zapewniony jest dostęp do drogi publicznej
ul. Niechodzkiej.

Budynki garaży są murowane z pustaków, otynkowane, dachy jednospadowe murowane, kryte papą, drzwi drewniane.

6.    W drodze wewnętrznej znajdują się sieć wodociągowa, a wzdłuż północnej granicy ww. działek usytuowana jest sieć energetyczna.

7.    Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

8.    Ww. działki położone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

9.    Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uzbrojenie terenu niewykazane na posiadanych mapach.

10.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które w wyznaczonym terminie wpłacą wadium oraz okażą dokumenty,
o których mowa w § 5 ust. 3 „Warunków czwartych przetargów ustnych nieograniczonych
w celu
sprzedaży działek ewidencyjnych stanowiących części nieruchomości położonej
w Ciechanowie, przy ul. Niechodzkiej
”.

11.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/W-wa  PKO BP S.A. Nr  91 1020 1097 0000 7202 0007 5564, w terminie do 12.11.2018 r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

12.  Zgłoszenie udziału w przetargu o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków czwartych przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży działek ewidencyjnych stanowiących części nieruchomości zabudowanej położonej w Ciechanowie, przy ul. Niechodzkiej należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, w terminie do dnia 12.11.2018 r. do godz. 1600 bądź przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie: nieruchomosci@mazovia.pl.

13.  Przetargi odbędą się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, sala konferencyjna, piętro II, w dniu 15.11.2018 r.:

1)    dla działki 189/3 o godz. 10.00;

2)    dla działki 189/4 o godz. 11.00.

14.  W dniu 17.10.2018 r. o godzinie 10.00,  nastąpi okazanie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj. działek nr: 189/3 i189/4 położonych w Ciechanowie, przy ul. Niechodzkiej  - osoby zainteresowane uczestnictwem w okazaniu, powinny stawić się w podanym terminie na miejsce położenia nieruchomości u zbiegu ulicy Niechodzkiej
i drogi wewnętrznej gminnej.

15.  Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się z „Warunkami czwartych przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży działek ewidencyjnych stanowiących części nieruchomości położonej w Ciechanowie, przy ul. Niechodzkiej”, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 189/3 i 189/4 z obrębu 50 Szczurzyn, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl.

16.  W przypadku gdy osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu
o zawarciu umowy, Zarząd Województwa może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

17.  Zarząd Województwa może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, informując
o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

18.  Dodatkowe informacje o ww. częściach nieruchomości będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Brechta 3, pok.525,
tel. (22) 59-79-824, tel. (22) 59-79-814.

Lokalizacja