• Wydanie nr 17/07/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Śródmieście, Warszawa, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 13 928 100.00 zł
Wydanie nr 01/11/2018 z dnia 01 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Obwieszczenie o przetargu

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 105/18, ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 55¹ KC pod firmą Blue Gas N'R'G Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

1.                  Przedmiotem przetargu jest nabycie przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 55¹ KC pod firmą Blue Gas N'R'G Sp. z o.o. w upadłości  z siedzibą w Warszawie.

2.                  W skład przedsiębiorstwa wchodzi majątek rzeczowy, wartości niematerialne i prawne, w tym prawa do koncesji wydobywczych wystawionych na przedsiębiorstwo oraz ekspektatywy praw będących w toku pozyskiwania zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego.

3.                  Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa z dnia 06 czerwca 2018 roku oraz warunki przetargu ustalone Postanowieniem Sądu z dnia 29 października 2018 roku dostępne są w biurze syndyka , ul. Fabryczna 16/22 lok.1, 00-446 Warszawa, tel: 22 864-85-87, 22 497-06-58 oraz w aktach postępowania pod sygn. akt X GUp 105/18 w Czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

4.                  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 13.928.100,00 zł netto (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych) .

5.                  Pisemne oferty należy składać do Sędziego komisarza w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem, na której winna być wskazana sygnatura akt X GUp 105/18 z dopiskiem „ NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA” wraz z oznaczeniem składającego oraz wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Regulaminie przetargu.

6.                  Wymagane wadium w wysokości 1.392.810,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt  dwa tysiące osiemset dziesięć złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Blue Gas N’R’G Sp. z o.o. w upadłości w banku PKO BP SA nr 58 1020 4900 0000 8602 3118 2617, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. X GUp 105/18 najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r. (liczy się faktyczny termin uznania w/w kwoty na rachunku).

7.                  Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 03 grudnia 2018 r w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, o godz.12:10 w sali nr 119.

8.                  Oferent ma obowiązek zapoznania się z treścią warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu.

Lokalizacja