• Wydanie nr 22/07/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Gdańsk, Woj. Pomorskie
  • Cena: 11 297 000.00 zł
  • Powierzchnia: 3 624.00 m 2
Wydanie nr 22/10/2018 z dnia 22 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WARUNKI  PRZETARGU - GDAŃSK

 

                               

                Warunki przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Upadłego położonej w Gdańsku ul. Zawodników 2  ( w rozumieniu art. 55’K.C.) w skład którego wchodzą następujące składniki majątkowe z wyłączeniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie, wierzytelności, dokumentacji księgowej upadłego w skład którego wchodzą :

I/  Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ulicy Zawodników 2 stanowiącej  działkę nr 143/18 zabudowanej budynkiem o funkcji salonu samochodowego o powierzchni 2.703 m 2  oraz  działkę nr 143/19 niezabudowanej o powierzchni 921 m 2  dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr GD1G/00162008/2 za cenę 10.553.249 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych) szczegółowo opisanego w zaktualizowanym opisie i oszacowaniu z grudnia 2017 roku sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HOLOX Spółkę cywilną w Bielsko-Białej k. 1024-2035

II/ Rzeczy ruchome- w postaci środków trwałych

na kwotę łączną 743.366 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych) szczegółowo opisane w zaktualizowanym opisie i oszacowaniu z grudnia 2017 roku sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HOLOX Spółkę cywilną w Bielsko-Białej (k.  986-1003)

 

1.      Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 100 % wartości oszacowania tj. za cenę łączną nie niższą niż  11.297.000,00 zł.  (słownie: jedenaście  milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy  złotych )

2.      Oferty nabycia podpisane (zgodnie z KRS) należy składać w zapieczętowanej kopercie, z adnotacją na kopercie  „Zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłej położona w Gdańsku” na adres: Sąd Rejonowy, Wydział  V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowo-Naprawcza, 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 21, w terminie do  23 listopada 2018 r.(wraz z dowodem wpłaty wadium; przy ofertach nadanych pocztą decyduje data  faktycznego wpływu do Sądu); Składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy upadłego „AUTO  POSTEK Sp. z o.o. Sp. K.  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Władysławowie 40. 82-310 Elbląg”   numer  41 1090 2617 0000 0001 3480 6633  najpóźniej do 23 listopada 2018  roku wadium w wysokości 10 (dziesięciu) % ceny wywoławczej określonej w punkcie 1 warunków przetargu,  to jest w kwocie 1.129.700  zł. (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych) oraz dołączyć dowód wpłaty do składanej oferty;

3.2. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 29 listopada 2018 roku o
         godz. 11:00 w Sali 219, w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 8-12;

3.      Zgodnie z art. 313 Pr. upadł, i napr. nabywca nieruchomości nabywa ją w stanie wolnym
 od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego;

4.      Nabywcą w postępowaniu upadłościowym nie może być:

a)       syndyk i jego małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo osób, osoba pozostająca z nim z stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkująca i gospodarująca.

b)       sędzia komisarz i jego małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo osób, osoba pozostająca z nim z stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkująca i gospodarująca.

c)       reprezentanci i przedstawiciele upadłego

5.      Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceny
nabycia jest niedopuszczalne;

6.      Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została
wybrana nie zapłaci w terminie ceny nabycia i gdy uchyli się od zawarcia umowy lub nie
stawi się celem podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez syndyka;

7.      Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub nie dokonania
wyboru oferty nabycia bez podania przyczyn, w takim wypadku wpłacone wadium
zostanie zwrócone bez oprocentowania w terminie 7 dni od dnia odwołania przetargu;

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU DOSTĘPNE W KANCELARII SYNDYKA

82-300 ELBLĄG UL. WIEŻOWA 14/1; email: kancelaria.syndyk.elblag@gmail.com

 

Lokalizacja