• Wydanie nr 18/11/2018 z dnia 18 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Dzierżoniów, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 255 000.00 zł
  • Powierzchnia: 196.67 m 2
Wydanie nr 01/12/2017 z dnia 01 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr B2 położonego na parterze budynku przy ul. Rzeźniczej 2 w Dzierżoniowie, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki gruntu nr 136 o  pow. 1231 m2, obręb Centrum, KW 11453/2.

Nr

lok.

 

Pow.

lokalu

 

[m2]

Wartość

lokalu

 

[zł]

 

Udział

 

[%]

Wartość

(netto) udziału w gruncie

[zł]

Wartość (netto)

I opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (25%)

[zł]

Cena

wywoławcza

lokalu

[zł]

 

Wadium

 

 [zł]

 

B2

 

 

196,67

 

248 529,00

 

4,85

 

6 471,00

 

1 617,75

 

255 000,00

 

25 500,00

TERMIN PRZETARGU: 17.01.2018 r. o godz. 12:00.

MIEJSCE PRZETARGU: sala nr 14 Urzędu Miasta Dzierżoniowa (I piętro).

WADIUM: 25 500,00 - należy wpłacić na  konto Urzędu Miejskiego Rynek 1, nr konta 50 9527 0007 0046 7773 2000 0005, Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, do dnia 12.01.2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

- Wysokość stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 3% wartości gruntu i jest ona wnoszona przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku za dany rok (art. 71 ust.1, pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późn. zm.) w kasie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie lub przelewem na konto Urzędu Miasta nr 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002, Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie. Do I opłaty i opłaty rocznej z tyt. wieczystego użytkowania gruntu zostanie doliczony należny podatek VAT.

- Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy – wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

- Przed przetargiem należy zapoznać się ze stanem technicznym budynku i lokalu, a także z wysokością opłat związanych z eksploatacją oraz planami remontowymi wspólnoty mieszkaniowej.

- Lokal można oglądać po uprzednim kontakcie tel. pod numerem 74 6464602 (Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.).

- Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji mieszkaniowej zabudowy wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi.

- Obecnie organizowany jest kolejny przetarg. Poprzednie odbyły się 05.10.2016 r., 30.11.2016 r., 22.02.2017 r., 10.05.2017 r. oraz 04.10.2017 r.

- W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- Oferent może zapoznać się z regulaminem przetargu w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr E, lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Dzierżoniowa.

- Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu należy uiścić na konto Urzędu Miasta nr 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002, Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przed podpisaniem aktu notarialnego.

- Dowód wniesienia wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu.

- W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie do 30 dni od daty przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej  Dzierżoniów.

- Opłaty notarialne i sądowe nabycia w/w nieruchomości ponosi w całości kupujący.

- Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji Urzędu Miasta, pokój 32, tel. 074 645 08 74 i Biurze Obsługi Klienta, stanowisko E oraz dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.um.dzierzoniow.pl).

- Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

                                                                                                              Dariusz Kucharski

                                                                                                              Burmistrz Dzierżoniowa

Lokalizacja