• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Barczewo, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 16/03/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

B  U  R  M  I  S  T  R  Z       B  A  R  C  Z  E  W  A

ogłasza   ustny przetarg  ograniczony 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wójtowo,  gmina Barczewo.

 

PODSTAWOWE   INFORMACJE   O   PRZEDMIOCIE   PRZETARGU

Numer działki: 110/49       

Powierzchnia działki: 0,0926 ha                                                  

Numer księgi wieczystej: OL1O/00061203/1
Cena wywoławcza: 59.500,00 zł (w tym podatek VAT)

Wysokość wadium: 11.000,00 zł          

                    Postąpienie:  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym  że postąpienie nie może wynosić mniej   niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przeznaczenie w planie:  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Wójtowa zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/250/05 Rady Miejskiej w  Barczewie z 7 listopada 2005 r. /ogłoszoną w Dzienniku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 10 poz. 283 z 13 stycznia 2006 r./ działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem A102MN, dla którego zapis brzmi: „Tereny zabudowy mieszkaniowej”. Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami planu dla terenu, na którym położona jest działka nr 110/49 można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tut. Urzędu, w pok. nr 19.

        Przez działkę nr 110/49 przebiega sieć wodociągowa w90,  z uwagi na to nabywca  nieruchomości   wyrazi zgodę    na  to,  żeby   umową   sprzedaży  tej działki została notarialnie ustanowiona  na   niej   nieodpłatna i nieograniczona  w czasie  służebność przesyłu na  rzecz  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji   Sp. z o. o.  w  Barczewie   (REGON: 519573501,  NIP: 7393374527),  polegająca na:

-  Prawie do korzystania z nieruchomości  w zakresie istniejącej sieci wodociągowej 

- Znoszenia   istnienia  posadowionych   na   nieruchomości urządzeń   istniejącej   sieci wodociągowej.

- Prawie  do   korzystania  z  nieruchomości   w zakresie  niezbędnym  do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy i rozbudowy urządzeń  i   instalacji wodociągowych, wraz  z  prawem wejścia i wjazdu na  teren      odpowiednim sprzętem przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o. o.  w  Barczewie   oraz   przez wszystkie podmioty i osoby, którymi  Zakład Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

Nabywca nieruchomości  zobowiązuje się do  wyłączenia spod zagospodarowywania w  sposób trwały terenu o szerokości ok. 2.0 m (z każdej strony)  od osi  istniejącej infrastruktury.

Obsługa komunikacyjna: dojazd do działki z ul. Kalinowej w Wójtowie.

 

Z uwagi na to, iż powierzchnia działki nr 110/49 nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej i jest zbywana  w celu poprawienia warunków zagospodarowania  jednej z działek  przyległych.

Przetarg  ogranicza się  do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami  lub użytkownikami wieczystymi  działek graniczących  z będącą  przedmiotem przetargu działką  Nr 110/49.

 

Przetarg odbędzie  się  18 kwietnia  2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w  Barczewie,  Plac Ratuszowy  1, w pokoju  nr 19.

Otwarcie przetargu  o godzinie 10.45.

 

Warunki, które należy spełnić, żeby przystąpić do przetargu:                          

  1. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu mają obowiązek zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu  w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. najpóźniej   do  10 kwietnia  2018 r.  w pokoju nr 19  tut. Urzędu i złożyć dowody potwierdzające prawo własności/użytkowania wieczystego gruntu graniczącego z działką będącą przedmiotem przetargu  (np. aktualny odpis z księgi wieczystej, lub wypis z rejestru gruntów, ewentualnie  kopia aktu notarialnego z pisemnym oświadczeniem, że stan właścicielski   nie zmienił się od dnia zawarcia umowy).
  2. Dokonanie wpłaty wadium  w wymienionej  wyżej kwocie  na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie  MBS  w Giżycku O/Barczewo:   61 9343 1028 0000 0606 2000 0040.

Wpłata   wadium   powinna  uwzględniać  informację o  numerze  działki   oraz  jej położeniu.          

Za   zachowanie  terminu wpłaty wadium  uważa  się  datę  wpływu  środków pieniężnych   na  ww. rachunek   bankowy do  13 kwietnia  2018 r.

 

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed  otwarciem przetargu.  Wadium  wniesione  przez  uczestnika przetargu,  który przetarg wygra  zalicza się   na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym  w zawiadomieniu,  które organizator przetargu jest  obowiązany przesłać  nabywcy w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone,   nie później niż przed upływem 3 dni roboczych   od dnia  zamknięcia lub odwołania przetargu.

     W   przypadku   zamiaru   nabycia    nieruchomości   w   ramach  wspólności   ustawowej  małżeńskiej,  wadium   winno być wpłacone przez oboje małżonków.  

 

Do  przetargu  winni   przystąpić  oboje  małżonkowie  chyba,  że zostanie  przedłożona  przez  uczestnika  przetargu  zgoda  na  nabycie  nieruchomości  wyrażona  przez  drugiego  współmałżonka  przed notariuszem  lub pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  tut. Urzędu.                           

Nabywca  wyznaczony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości,  w terminie 3 dni przed ustaloną datą podpisania umowy sprzedaży. 

Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienie  w przypadku    uzasadnionej  przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w. 54 i 55. 

Niniejsze   ogłoszenie  podlega  wywieszeniu  co  najmniej  na 30 dni  przed  wyznaczonym terminem przetargu   tj.  od  16.03.2018  do  17.04.2018  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Barczewie i  w  Sołectwie  Wójtowo.   Ogłoszenie  podlega  publikacji   na  stronach   internetowych   Urzędu   pod adresem:   www.barczewo.pl i  na  stronach  internetowych  Biuletynu  Informacji   Publicznej Urzędu pod adresem:  www.barczewo.bip.net.pl  oraz  na stronach internetowych  Monitora Samorządowego pod adresem:    www.otoprzetargi.pl

 

Barczewo,  9 marca  2018 r.

Lokalizacja