• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kamionka, Kurzętnik, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 25 000.00 zł
  • Powierzchnia: 6 000.00 m 2
Wydanie nr 16/01/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA

 

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147./oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j.Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza IIIprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowejpołożonej w obrębie geodezyjnymKamionka będącej własnością Gminy Kurzętnik:

 

- nieruchomość gruntową nr 71 o pow. 0,6000 ha (RIVa) położoną w obrębie geodezyjnym Kamionka gm. Kurzętnik stanowiącą własność Gminy Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą EL1N/00023478/0 .

Cena nieruchomości 25.000,00 zł.

Obecnie dla przedmiotowej działkinie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegonatomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy grunt położony jest w rejonie rolniczo - osadniczym.

W dziale III i IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem jest w/w nieruchomość- brak.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – przelewem bądź gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

 

Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Poprzedni przetarg odbył się dnia 10 lutego 2017 r. , 7 sierpnia 2017 r.

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 dnia19lutego 2018 r.w sali narad o godzinie 9:00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu GminyNr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 12lutego 2018 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./.

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

 

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

 

Lokalizacja