• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Lipowiec, Kurzętnik, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 15/01/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O VI PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  POŁOŻONYCH  W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC

 

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j.Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Lipowiec będących własnością Gminy Kurzętnik:

 

l.p. 

 

Numer działki 

 

Pow./ha 

 

Nr księgi wieczystej 

 

Cena nieruchomości/  zł ( netto) 

 

 

Opis 

nieruchomości 

 

1 

206/6 

0,0885

EL1N/00019907/6

23.895,00

R VI – 0,0885

2

206/13

0,0709

EL1N/00019907/6

19.143,00

RVI – 0,0709

3

206/14

0,0710

EL1N/00019907/6

19.170,00

RVI – 0,0710

4

206/15

0,0740

EL1N/00019907/6

19.980,00

RVI – 0,0740

5

206/16

0,0707

EL1N/00019907/6

19.089,00

RVI – 0,0707

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

W dziale III i IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem są w/w nieruchomości- brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższe nieruchomości – przelewem bądź gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Poprzedni przetarg odbył się 10.02.2017 r., 17.04.2017 ., 4.07.2017 r. , 12.10.2017 r.17.12.2017 r.

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 w dniu 16 lutego 2018 r. w sali narad w godzinach:

8.30 - na sprzedaż działki 206/6

9:00- na sprzedaż działki 206/13

9.30- na sprzedaż działki 206/14

10.00 - na sprzedaż działki 206/15

10.30- na sprzedaż działki 206/16

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu GminyNr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 9lutego 2018 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna z zaznaczeniem jej numeru.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do każdej wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu poszczególnych  nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147t.j./.

          Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

 

Lokalizacja