• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kurzętnik, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 57 700.00 zł
  • Powierzchnia: 28.50 m 2
Wydanie nr 16/01/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O  III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121t.j.)oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r.,poz. 1490) Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza III ustny przetargnieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości :

 

- nieruchomość lokalową położoną w Kurzętniku przy ul. Sienkiewicza 23 – lokal mieszkalny nr  9, o pow. użytkowej 28,50 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy o pow. 8,00 mi udziałem wynoszącym 3650/82006 części w częściach wspólnych budynku i w gruncie oznaczonym nr geod. 1559 o pow. 0,0544 ha zapisanym w księdze wieczystej nr EL1N/00023788/6;

 

Cena nieruchomości wynosi 57.700,00 zł.

 

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – gotówką lub przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Poprzedni przetarg odbył się 21.07.2016 r. , 03.10.2016 r.

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 dnia 19lutego 2018 r. w sali narad o godzinie 9.00 .

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19do dnia 12lutego 2018 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy. 

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze. zm.).

 

 

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

 

 

 

Lokalizacja