• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Tuszyn, Woj. Łódzkie
  • Cena: 40 500.00 zł
  • Powierzchnia: 2 429.00 m 2
Wydanie nr 12/10/2018 z dnia 12 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie.

 

Burmistrz Miasta Tuszyna ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tuszynie obręb 14, oznaczonej   w ewidencji gruntów jako działka nr

 

-         241 o pow. 0,2429ha 

Obciążenia nieruchomości: brak

 

Dla  ww.  nieruchomości  prowadzona  jest  księga  wieczysta  nr   PT1P/00025029/6 w Sądzie RejonowymVI Wydziale Ksiąg Wieczystych  w Piotrkowie Tryb.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna nieruchomość przeznaczona jest  pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /C3 MW, MN/ ze strefą gazu wysokiego ciśnienia dla gazociągu  Ø 400 – 30 m na stronę

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r.  o godz. 10 15 , w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu.

 

Cena wywoławcza : 40.500 zł + 23%  podatku VAT

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej / netto / nieruchomości do dnia 12 listopada 2018r. /włącznie/, płatne  gotówką w kasie Urzędu Miasta w Tuszynie ( w godz.730-1400), lub na konto Bank PEKAO S.A. I o/Tuszyn 07124034511111000030316261, w przypadku wpłaty wadium przelewem kwota winna wpłynąć na rachunek urzędu do dnia 12 listopada  2018r.

 

Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy powoduje odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Burmistrz  Miasta  Tuszyna  może  odwołać  przetarg   jedynie  z  ważnych  powodów o czym niezwłocznie poda  informację do publicznej wiadomości.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa  Urzędu Miasta w Tuszynie, pok. 6, tel. (42) 232-13-83 w.29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie.

 

1.Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

-działka nr 241 (obręb 14) położona w Tuszynie o pow. 0,2429 ha.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna nieruchomość przeznaczona jest  pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /C3 MW, MN/ ze strefą gazu wysokiego ciśnienia dla gazociągu  Ø 400 – 30 m na stronę

 

2.Przetarg odbędzie  się w dniu 16 listopada  2018r., o godz.  10 15 , w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta w Tuszynie.

 

3.W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej do dnia 12 listopada 2018r. /włącznie/, gotówką w kasie Urzędu Miasta w Tuszynie, lub na konto Bank PEKAO S.A. I o/Tuszyn 07124034511111000030316261,   w przypadku wpłaty wadium przelewem kwota winna wpłynąć na rachunek urzędu do dnia 12 listopada  2018r.

Cena wywoławcza wynosi : 40.500 + 23%  podatku VAT

 

4.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

5.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 405 zł.

 

6.Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu, jeżeli posiadają zgodę na nabycie nieruchomości, stosownie do przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

7.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

8.Przetarg jest ukończony po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 

9.Gmina Tuszyn w terminie najpóźniej 21 dni od ustalenia nabywcy nieruchomości jest zobowiązana  do zawiadomienia tej osoby o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

 

10.Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do wpłaty całej ceny sprzedaży nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Na poczet ceny sprzedaży zaliczane jest wpłacone wadium.

 

11.Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy powoduje odstąpienie od zawarcia umowy,              a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

12.Wadium wpłacone  przez pozostałych uczestników  przetargu podlega niezwłocznie zwrotowi jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio :

-odwołania przetargu,

-zamknięcia przetargu,

-unieważnienia przetargu,

-zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

14.Burmistrz Miasta Tuszyna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów         o czym niezwłocznie poda informację do publicznej wiadomości.

 

15.Protokół  z  przeprowadzonego  przetargu  sporządza  się   w  trzech    jednobrzmiących    egzemplarzach, z których dwa przeznaczone dla właściwego organu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

 

16.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

 

17.Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Tuszyna, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.

Lokalizacja