• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Barczewo, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 16/03/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

B  U  R  M  I  S  T  R  Z       B  A  R  C  Z  E  W  A

Ogłasza  przetarg ustny  nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie u zbiegu ulic  Harcerskiej i Wiśniowej, obręb ewidencyjny 2.

Poprzednie przetargi odbył  się  w terminach: 20.04.2017, 13.06.2017, 14.09.2017 i 23.11.2017. 

PODSTAWOWE   INFORMACJE   O   PRZEDMIOCIE   PRZETARGU

Numer działki: 79/7

Powierzchnia działki: 0,1232 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00012160/9

Cena wywoławcza: 67.000,00 zł (w tym VAT w stawce 23%)

Wysokość wadium: 13.000,00 zł

O  wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu,  z tym że postąpienie  nie  może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń  i zobowiązań.

 

Zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego terenu miasta  Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrocikowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/231/2005 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 maja 2005 r. /ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Nr 83 poz. 1148 z dnia 1 lipca 2005 roku/, działka położona jest  na terenie oznaczonym symbolem B38MN - Teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.   Powierzchnia zabudowy max  20%  powierzchni działki. Na jednej działce dopuszcza się  lokalizację jednego budynku mieszkalnego.

Z ogólnymi i szczegółowymi  ustaleniami planu dla terenu, na którym położona jest działka Nr 79/7 można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tutejszego Urzędu, w pok. nr 19.

W rejonie działki  teren  jest uzbrojony w następujące sieci  infrastruktury technicznej:

wodno-kanalizacyjną i energetyczną.  Informację  o możliwości  przyłączenia się do istniejącej infrastruktury można uzyskać u gestorów sieci.   

Nieruchomość jest skomunikowana przez działkę Nr 79/6, która stanowi nieurządzoną drogę gminną.    

 

Przetarg odbędzie  się  18 kwietnia  2018  o godzinie  9.00 w siedzibie  Urzędu Miejskiego  w  Barczewie, Plac Ratuszowy  1, w pokoju  nr 19.

 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości  ponosi  w całości koszty notarialne i sądowe. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie   i wyłączny koszt nabywcy.             

         Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie  przelewem wadium  w wymienionej wyżej kwocie na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie  MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040.  Wpłata wadium powinna uwzględniać numer działki  oraz jej położenie. 

Za zachowanie terminu wpłaty wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy  najpóźniej do 13 kwietnia 2018 r.  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

         Uczestnicy przetargu zobowiązani są  posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie.

           W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków.  Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda drugiego współmałżonka na odpłatne  nabycie nieruchomości.

Wadium  wniesione  przez  uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi  i przepada  na rzecz Gminy w razie  nie przystąpienia  bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca  do  zawarcia umowy sprzedaży,  w terminie  wyznaczonym przez  Burmistrza Barczewa. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie  zwrócone  nie później niż przed upływem   3 dni roboczych od dnia  zamknięcia lub odwołania przetargu. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym  terminem  zawarcia  umowy notarialnej.

          Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienie  w przypadku    uzasadnionej  przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19,  tel.  (89) 514-83-46 w.53 i 55.

          Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej  na 30 dni przed  wyznaczonym terminem przetargu  tj. od  16.03.2018  do 17.04.2018  w Urzędzie Miejskim  w  Barczewie. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu   pod adresem:  www.barczewo.pl  i  na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach internetowych  Monitora Samorządowego   pod adresem:  www.otoprzetargi.pl

 

Barczewo, 12 marca 2018 r.

Lokalizacja