• Wydanie nr 17/07/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bojanowo, Woj. Wielkopolskie
  • Cena: 211 120.00 zł
  • Powierzchnia: 438.05 m 2
Wydanie nr 08/11/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

61-860 Poznań, ul. Za Groblą 8

 

OGŁASZA PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG

OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

położonej w Bojanowie przy ul. Kolejowej 1

 

 

PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST:

 

Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności posadowionych na nim budynków
i budowli, położonych w miejscowości Bojanowo (województwo wielkopolskie) przy ul. Kolejowej 1. Grunty oznaczone, jako działki nr 707/7 i 707/8 obręb 0001 miasta Bojanowa o łącznej powierzchni
0,2846 ha, dla których Sąd Rejonowy w Rawiczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Ignacego Buszy 1, 63-900 Rawicz, prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1R/00043215/8.

 

 

Cena wywoławcza (minimalna) nieruchomości wynosi 211 120,00 zł.

Wymagane wadium wynosi 10 560,00 zł.

 

 

Nieruchomość jest zabudowana kompleksem budynków. Działki mają kształt zbliżony do prostokąta, są w całości ogrodzone, częściowo utwardzone wylewką betonową. Nieruchomość jest oświetlona, wyposażona w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

Zabudowę nieruchomości stanowi budynek mieszkalno - biurowy, garażowy, socjalno - warsztatowy, gospodarczy, wiata magazynowa.

 

Budynek mieszkalno - biurowy położony na dz. nr 707/7, wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w kształcie prostokąta. Budynek z dachem betonowym płaskim krytym papą. Ściany wykonane w technologii tradycyjnej murowane z elementów drobnowymiarowych, otynkowane dwustronnie. Posadzki cementowe wykończone wykładziną PCV i płytkami ceramicznymi. Opierzenia, rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna z PCV, drzwi wewnętrzne typowe płycinowe. Elewacja z tynkami cementowo – wapiennymi. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, telekomunikacyjną i centralnego ogrzewania z własnej kotłowni z piecem gazowym (instalacja centralnego ogrzewania nadaje się do wymiany). Powierzchnia zabudowy: 93,00 m2

Budynek garażowy, położony na dz. nr 707/8, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w kształcie prostokąta. Budynek z dachem o konstrukcji betonowej płaski kryty papą,. Ściany wykonane w technologii tradycyjnej murowane z elementów drobnowymiarowych, otynkowane dwustronnie. Posadzki cementowe.

Opierzenia wykonane z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna drewniana zespolona, wrota garażowe drewniane. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, i centralnego ogrzewania
z sąsiedniego budynku. Powierzchnia zabudowy: 29 m2

Budynek socjalno – warsztatowy, położony na dz. nr 707/8. Obiekt dwukondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony o zabudowie w kształcie prostokąta, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, z elementów drobnowymiarowych, obustronnie otynkowany, malowany. Wrota do garażu stalowe malowane, stolarka okienna drewniana zespolona, drzwi wejściowe drewniane i stalowe, posadzki cementowe, dach o konstrukcji betonowej kryty papą. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną, telekomunikacyjną, centralnego ogrzewania z pieca gazowego. Powierzchnia zabudowy: 169 m2

Budynek gospodarczy, położony na dz. nr 707/8. Obiekt w części dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wolnostojący, niepodpiwniczony o zabudowie w kształcie prostokąta, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, z elementów drobnowymiarowych, obustronnie otynkowany, malowany. W budynku od frontu znajdują się dwa garaże. Wrota do garażu stalowe malowane, stolarka okienna drewniana zespolona, drzwi wejściowe drewniane i stalowe, posadzki cementowe, dach dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej kryty blachodachówką. W budynku od frontu znajduję się pomieszczenie garażowe, pozostałej części budynek pełni funkcję magazynowo - gospodarczą. W kartotece budynkowej obiekt widnieje pod dwoma pozycjami (3 i 4).

Powierzchnia zabudowy: 118,00 m2

Na nieruchomości znajduje się również budowla w postaci wiaty magazynowej położonej na działce 707/8. Obiekt parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony o zabudowie w kształcie prostokąta, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, z elementów drobnowymiarowych, obustronnie otynkowany, malowany. Przegrody zewnętrzne z siatki stalowej w ramach, posadzki cementowe, dach o konstrukcji stalowej kryty blachodachówką. W budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną. Budowla nie widnieje w kartotece budynkowej. Powierzchnia wiaty: 29,05 m2

 

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych, zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

Nieruchomość oraz dokumentację dotyczącą nieruchomości można oglądać po uzgodnieniu terminu, pod numerami telefonu (61) 8545-652 lub 693-293-056 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 (z wyjątkiem dnia przetargu).

 

Zbywane budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1200).

 

W budynku mieszkalno administracyjnym nr 1 uszkodzona jest instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej. Instalacje nie nadają się do dalszej eksploatacji i należy je wymienić.

 

W księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości nie ujawniono podziału geodezyjnego oraz wszystkich budynków znajdujących się na nieruchomości. Sprostowanie księgi wieczystej w oparciu o wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz wypis z kartoteki budynkowej nastąpi w chwili sprzedaży nieruchomości.

 

Na nieruchomości wykonane zostały badania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
i stwierdzono występowanie zanieczyszczeń związanych z funkcjonowaniem klasycznej gazowni. Posiadane badania, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi
(Dz. U. 2016 por. 1395), uległy dezaktualizacji. Z badaniami można się zapoznać w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z pracownikiem Biura Ochrony Środowiska pod nr tel. 61 8545 393. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona, jako wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania uwzględniająca istnienie zanieczyszczeń środowiska gruntowo - wodnego
i powiększona o koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

 

W treści decyzji oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste nie wskazano celu, na jaki prawo to zostało ustanowione.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Bank Pekao S.A.
nr 06 1240 6292 1111 0010 5498 4810 najdalej do dnia 22 listopada 2018r. Za termin wniesienia wadium uznaje się wpływ środków na wyżej wymienione konto.

 

Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu przy ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, w Kancelarii z adnotacją: „Oferta przetargowa w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Bojanowie – nie otwierać”.

Złożona oferta pozostaje wiążącą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert, przy czym przewiduje się możliwość wydłużenia związania z ofertą po uzyskaniu zgód obu stron.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu oraz potwierdzenie znajomości stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu.

 

Oferty można składać do dnia 23 listopada 2018r. do godz. 10.00.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. W ofercie należy podać:

-      w przypadku osoby fizycznej oświadczenie (kwestionariusz zawierający dane osobowe) oferenta lub oświadczenie (kwestionariusz zawierający dane osobowe) osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. W celu weryfikacji danych osobowych dowód osobisty powinien być udostępniony do wglądu komisji przetargowej.

-      dowód wpłaty wadium wraz z oświadczeniem Oferenta o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez sprzedającego albo, jeżeli nie zaoferuje ceny wywoławczej,

-      numer rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,

-      w przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta, pełnomocnictwo czytelne podpisane imieniem i nazwiskiem, osoby udzielającej pełnomocnictwa,

-        w przypadku osoby prawnej, aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy),

-        w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wydruk z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

-        w przypadku osoby fizycznej, gdy oferent pozostaje w związku małżeńskim, a nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku – zgodę małżonka oferenta na zawarcie umowy kupna nieruchomości,

-        w przypadku, gdy oferentem jest spółka cywilna, umowa spółki,

-        oświadczenie organów lub podmiotów o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości – jeżeli akt prawny stanowiący podstawę powstania lub regulujący działania oferenta (umowa spółki, akt założycielski, statut, przepisy prawa itp.) wymagają takiej zgody,

-        promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana),

-      pisemne zobowiązanie uczestnika przetargu do wpłacenia zaoferowanej ceny najpóźniej
w przeddzień podpisania aktu notarialnego. W przypadku finansowania nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu bankowego, zapłata ceny może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Spółki. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.

-        w przypadku finansowania zakupu nieruchomości poprzez udzielony kredyt bankowy, stosowną promesę bankową deklarującą udzielenie finansowania, w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wydającego dokument

-        oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT i opłat sądowych, oraz do zwrotu zapłaconej przez Zbywcę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w kwocie wyliczonej proporcjonalnie tj. za okres od dnia zawarcia umowy sprzedaży – podpisania aktu notarialnego

-        oświadczenie uczestnika przetargu, że w okresie pomiędzy zawarciem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego a wpisem osoby kupującej do księgi wieczystej przejmuje wszelką odpowiedzialność za nieruchomość i potencjalne roszczenia, jakie mogą powstać w tym okresie, w tym również za ewentualne zobowiązania w zakresie remediacji nieruchomości

-        oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń, a w szczególności fakt, iż w budynku mieszkalno administracyjnym nr 1 uszkodzona jest instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz, że instalacje nie nadają się do dalszej eksploatacji i należy je wymienić, a także fakt braku ujawnienia podziału geodezyjnego oraz ujawnienia wszystkich budynków w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej  nieruchomości,

-        oświadczenie o zrzeczeniu się przysługującemu nabywcy uprawnienia w zakresie przedłożenia przez stronę sprzedającą świadectwa charakterystyki energetycznej dla zbywanych budynków, o którym mowa w art. 3 i art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1200).

-        oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz, że akceptuje go bez zastrzeżeń, a w szczególności znany jest jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec PSG
sp. z o.o. w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic tej nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień sprzedaży,

-   Oświadczenie uczestnika przetargu, że nie jest: członkiem zarządu ani rady nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., osobą upoważnioną do czynności zbywania nieruchomości na podstawie udzielonego przez zarząd Spółki pełnomocnictwa, podmiotem gospodarczym, któremu zlecono przeprowadzenie przetargu, członkiem jego władz i jego organu nadzorującego, osobą, której powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, ani małżonkiem, dzieckiem, rodzicem, rodzeństwem ww. osób, ani też osobą, która pozostaje z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

-          oświadczenia nabywcy, że znany jest mu dokładnie stan nieruchomości, w szczególności fakt istnienia zanieczyszczeń gruntowo-wodnych, w szczególności, że:

-        ustalona cena wyczerpuje wszelkie roszczenia nabywcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy,
i że nie będą wysuwane z tego tytułu względem Spółki żadne inne roszczenia –
w szczególności mogące powstać z tytułu ewentualnych przyszłych kosztów remediacji nieruchomości, oraz rękojmi ustawowej dotyczącej użyteczności nieruchomości w związku
z jej zanieczyszczeniem,

-        przyjmuje do wiadomości, iż  z dniem 5 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395), a posiadane przez Zbywcę badania, realizowane były przez Zbywcę przed wejściem w życie tego rozporządzenia,
w związku z czym Nabywca nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń oraz zrzeka się
w tym zakresie wszelkich roszczeń.

-        znany jest nabywcy dokładny stan nieruchomości, w szczególności fakt istnienia zanieczyszczeń, spowodowanych prowadzoną w przeszłości na terenie działalnością przemysłową, w szczególności, choć nie wyłącznie, opisaną w raporcie z badań stanu zanieczyszczeń środowiska gruntowo – wodnego oraz oświadcza, że nie będzie żądał od PSG sp. z o.o. przeprowadzenia innych badań stanu zanieczyszczenia nieruchomości,

-        zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie mogą przysługiwać nabywcy względem PSG sp. z o.o., w tym z tytułu rękojmi ustawowej dotyczącej użyteczności nieruchomości w związku z jej zanieczyszczeniem, przejmuje wyłączną odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania
w zakresie remediacji nieruchomości, niezależnie od tego czy są one znane nabywcy na dzień złożenia niniejszego oświadczenia i czy są opisane w raporcie z badań stanu zanieczyszczeń środowiska gruntowo – wodnego, oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec PSG sp. z o.o. z tytułu konieczności poniesienia ewentualnych przyszłych kosztów remediacji nieruchomości lub usunięcia pozostałości pozostałej podziemnej infrastruktury pogazowej.

-        przyjmuje do wiadomości, iż Spółka Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za niezidentyfikowane w trakcie wykonywanych badań sozologicznych zanieczyszczeń środowiska oraz innej podziemnej infrastruktury pogazowniczej.”

-        skorzystał z przysługującego mu prawa do zapoznania się z wynikami badań sozologicznych.

-        akceptuje w pełni stan faktyczny i prawny nieruchomości oraz, że w okresie pomiędzy zawarciem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego, a wpisem strony kupującej do ewidencji gruntów i budynków przejmuje wszelką odpowiedzialność za nieruchomość i potencjalne roszczenia oraz zobowiązania prawne, jakie mogą powstać
w tym okresie.

-        oświadczenie oferenta w przypadku osoby fizycznej(lub gdy ofertę składa osoba uprawniona do reprezentowania oferenta), w zakresie zapoznania się przez oferenta z informacją podaną w ogłoszeniu o przetargu w punkcie 15 poniżej, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,

-        oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

-          oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto w PLN (cyfrowo i słownie) oraz datę sporządzenia oferty, podpis oferenta, przy czym w przypadku osoby prawnej są to podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym, albo osoby umocowanej przez Oferenta do złożenia oferty (pełnomocnik Oferenta), na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa.

-        sposób kontaktu z nabywcą,

 

W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych powyżej, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018r. o godz. 10.15 na terenie siedziby
PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

przy ul. Za Groblą 8 w Poznaniu
(budynek nr 50, piętro, pokój 20)

 

 

1.    O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy zostaną zawiadomieni w formie pisemnej.

2.    Dopuszcza się możliwość ustnych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert.

3.    Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej (minimalnej).

4.    Wadium przepada, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez sprzedającego.

5.    Wadium wniesione przez oferenta zostanie wliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.

6.   Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium,

7.      Wszelkie opłaty i podatki związane ze sprzedażą ponosi nabywca.

  1. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub w przypadku finansowania nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu bankowego, zapłata ceny może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy w formie aktu notarialnego.

9.      W przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Spółkę, oferent traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium;

10.   Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11.   Sprzedający zastrzega, iż może w każdym czasie dokonać zmiany lub odwołać warunki przetargu oraz zakończyć przetarg w każdym czasie bez wybierania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

12.   Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu.

13.   Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że podmioty i organy administracji do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź umowy nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu, w przypadku, gdy zachodzą ustawowe lub umowne przesłanki do skorzystania z prawa pierwokupu.

14.   W razie ustalenia, iż kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, Spółka poinformuje Oferentów o trybie, w jakim będzie kontynuowany przetarg wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia oferty,

15.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit.b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

16.   Dodatkowe informacje na temat nieruchomości, na temat warunków sprzedaży i uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) pod numerami telefonu: (61) 8545-652 lub 693-293-056

 

 

 Lokalizacja