• Wydanie nr 10/12/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Drezdenko, Woj. Lubuskie
  • Cena: 75 808.00 zł
  • Powierzchnia: 6 122.00 m 2
Wydanie nr 12/02/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

 Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Al. 11 Listopada 91K

 

OGŁASZA DRUGI PISEMNY NIEOGRANICZONY

PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

położonej w Drezdenku przy ul. Niepodległości,

dz. ewid. nr 212/8 i 212/10 obr. 0001 Drezdenko.

 

I. Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 212/8 i 212/10, obr. 0001 Drezdenko, o łącznej powierzchni 0,6122 ha, położonej w Drezdenku przy ul. Niepodległości.

  • Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez nabywcę na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu dla posadowionej na przedmiotowej nieruchomości, tj. dz. ewid. nr 212/10, obr. 0001 Drezdenko, sieci dystrybucyjnej.
  • Na terenie nieruchomości prowadzona była klasyczna produkcja gazu, co wpłynęło na zanieczyszczenie środowiska gruntowo - wodnego. Na nieruchomości wykonane zostały badania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i stwierdzono występowanie zanieczyszczeń środowiskowych.  Rzeczywisty stan zanieczyszczeń na nieruchomości może okazać się inny niż wynikający z posiadanych przez Spółkę badań sozologicznych. W treści aktu notarialnego zostaną zawarte klauzule dotyczące poinformowania kupującego o istnieniu zanieczyszczeń środowiskowych i ryzyku związanym z zakupem nieruchomości.

 

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 05.12.2089 r.

Dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste nr GW1K/00014860/5 i GW1K/00015640/4.

II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75 808,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiem złotych 00/100).

Sprzedaż podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9  ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. Dz. U. z 2016 r., poz. 710.

III. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w wyznaczonym terminie wadium. Wadium w wysokości 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu na konto PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim nr 98 1240 6292 1111 0010 7093 9751. W tytule przelewu wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium za nieruchomość Drezdenko, dz. nr 212/8, 212/10) w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. Wadium przepada na rzecz zbywającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej. Wadium przepada na rzecz zbywcy jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z uczestników przetargu. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Oferent ma prawo wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w  niniejszym ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w niniejszym ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.

IV. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 28 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Aleje 11 Listopada 91K, I piętro, sala przy sekretariacie. Zbywca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz zakończenia przetargu w każdym czasie bez wybierania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Zbywca zastrzega sobie nadto prawo do unieważnienia przetargu.

V. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na warunkach uzgodnionych ze Zbywającym. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.

VI. Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości położonej w Drezdenku przy ul. Niepodległości, dz. ewid. nr 212/8 i 212/10 obr. 0001 Drezdenko – nie otwierać do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 10:00” w sekretariacie (I piętro) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Aleje 11 Listopada 91K, lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Aleje 11 Listopada 91K, Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wielkopolskim. Niezłożenie oferty w wymaganej formie w zamkniętej kopercie będzie skutkowało unieważnieniem oferty.

VII. Specyfikacja warunków sprzedaży (SWS) jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim.

VIII. Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) pod nr telefonu (95) 736 56 49 lub (95) 736 56 79.

IX. Przedmiot przetargu oraz dokumentację dotyczącą zbywanej nieruchomości można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z p. Anną Głębocką pod nr telefonu (95) 736 56 79.

 

Ogłoszenie

 

Specyfikacja Warunków Sprzedaży

 

Dokumenty geodezyjne

 

Mapa

 

Formularz ofertowy

Lokalizacja