• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wolin, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 990 000.00 zł
  • Powierzchnia: 4 511.00 m 2
Wydanie nr 24/05/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE   


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 ze zm.)  oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z  2014 r.  poz. 1490).

 

Starosta Kamieński  

ogłasza na dzień  19 czerwca  2018 roku  trzeci   przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność Skarbu Państwa

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki

w ha

Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza brutto

w zł.

 

Wysokość wadium

w zł.

 

Minimalne postąpienie

Godzina przetargu

1. 

Obręb Wisełka, gmina Wolin, 

księga wieczysta  SZ1K/00027413/8 

55/3

0,4511

Nieruchomość zabudowana

 

990.000,00

 

99.000,00

1 % ceny wywoławczej z                zaokrągleniem w  górę do  pełnych dziesiątek złotych.                 

10:00

Teren, na którym znajduje się zbywana nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy działka położona jest na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług. 

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami.  

Pierwszy przetarg  przeprowadzony w dniu 15 stycznia 2018 roku,

Drugi przetarg przeprowadzony w dniu 17 kwietnia 2018 roku, zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowegow Kamieniu Pomorskim  przy ulicy Wolińskiej 7b, w Kamieniu Pomorskim w sali konferencyjnej (Ipiętro).

WARUNKI  PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości podanej w tabeli w terminie do dnia   15 czerwca  2018 roku  w kasie Starostwa lub przelewem  na konto Starostwa : Bank Spółdzielczy w Wolinie Filia w Kamieniu Pomorskim  Nr 31 9393 0000 0001 5929 2000 0090.

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

2. Stawienie się osobiście na przetargu lub ustanowienia pełnomocnika

3. Przedłożeniu Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:

-        okazanie dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu

-        w przypadku udziału pełnomocnika – przedłożeniu oryginału  pełnomocnictwa,

-        małżonkowie oboje biorą udział w przetargu lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka do celów przetargowych, (do podpisania umowy notarialnej pełnomocnictwo musi być udzielone notarialnie),

-        pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu,

-        aktualnego odpisu właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych,

-        uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników dla Spółek z o.o. w sprawie nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz listę Wspólników Spółki z o.o. 

 

ZAKOŃCZENIE PRZETARGU

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wadium, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu na konto Starostwa Powiatowego  tak aby w przeddzień zawarcia aktu notarialnego znajdowała się na koncie sprzedającego.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przetargu.

Starosta Kamieński może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg lub uznać skargę za bezzasadną.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 17B w  budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim lub pod nr  tel. 91 38 23 929 bądź na stronie internetowej Starostwa Powiatowego tj. www.bip.powiatkamienski.pl w kolumnie przetargi Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne – wskazania granic działki)  ponosi nabywca.

Starosta Kamieński zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości (art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 ze zm.).

Lokalizacja