• Wydanie nr 21/03/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Cena: 93 000.00 zł
  • Powierzchnia: 680.00 m 2
Wydanie nr 12/03/2018 z dnia 12 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WARUNKI  PRZETARGU  

 

            Działając w imieniu masy upadłości Syndyk Masy upadłości przedkłada warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości:

 

a)  prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 53/18 o powierzchni użytkowej 1765 m2 , położonej w Ostródzie  przy ul. Mrongowiusza, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 6 lokalami mieszkalnymi każdy, dla której  Sąd Rejonowy w Ostródzie  prowadzi KW nr EL1O/000410023/3,   


b)  prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 53/5 o powierzchni użytkowej 344 m2 oraz działkę nr 53/6 o powierzchni użytkowej  336 m2, położonej w Ostródzie  przy ul. Mrongowiusza, , dla której zostało wydane pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 7 lokalami mieszkalnymi, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie  prowadzi KW nr EL1O/00020264/7 i  EL1O/00020275/7,   

 

c)  Prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 121/3 o powierzchni użytkowej 528 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym z  poddaszem użytkowym o projektowanej powierzchni użytkowej  191,00 m2 i kubaturze 467,22 m2,  z czterema lokalami mieszkalnymi w trakcie przebudowy,  położonej w Ostródzie  przy ul. Mrongowiusza 3, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostródzie  prowadzi KW nr  EL1O/00007486/2, 

 

wskazując, iż sprzedaż nie może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż:

 

-   243.300,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych 00/100) netto dla nieruchomości wymienionej w punkcie a)

 

-   93.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt  trzy tysiące złotych 00/100) netto dla nieruchomości wymienionej w punkcie b)

 

-   132.946,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100) netto dla nieruchomości wymienionej w punkcie c)

 

 

 

1. Sprzedaż  nieruchomości może nastąpić oddzielnie, cena wywołania  jest równa 100 % wartości oszacowania tj

a)      za cenę nie niższą niż  243.300,00 zł.  (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych 00/100 )

b)     za cenę nie niższą niż  93.000,00 zł.  (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100

c)      za cenę nie niższą niż  132.946,00 zł.  (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100 )

tj. 100 % oszacowania.

 

 

2. Oferty nabycia podpisane (zgodnie z KRS) należy składać w zapieczętowanej kopercie, z adnotacją  „Oferta przetargowa „SENSUS Sp. z o.o. w upadłości  likwidacyjnej z siedzibą przy ul. Mrongowiusza w Ostródzie” z podaniem nr KW na adres: Sąd Rejonowy, Wydział  V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowo-Naprawcza, 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 8-12, w terminie do 09 kwietnia 2018 r. (wraz z dowodem wpłaty wadium; przy ofertach nadanych pocztą decyduje data  faktycznego wpływu do Sądu); Składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy upadłego „SENSUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą przy Al. Lipowej 9 B lok 2 w Ostródzie (14-100) ”   numer  76 1090 2617 0000 0001 3480 6294   najpóźniej do w terminie do 09 kwietnia 2018 r.   roku wadium w wysokości 10 (dziesięciu) % ceny wywoławczej określonej w punkcie 1 warunków przetargu,  dla poszczególnych nieruchomości oraz dołączyć dowód wpłaty do składanej oferty;

 

2.1    Oferta - pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a)       imię, nazwisko, adres , nazwę i status prawny składającego ofertę,

b)   w przypadku osób prawnych - dokładne oznaczenie nazwy, siedziby i statusu
prawnego składającego ofertę oraz aktualny wypis z KRS lub innych właściwych  rejestrów,
wskazanie numerów NIP i REGON,

b)       oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo, która nie może być niższa niż cena  wywoławcza,

c)       zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów i opłat nabycia związanych z zawarciem  umowy notarialnej przeniesienia własności nieruchomości,

e)   oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem fizycznym i prawnym  przedsiębiorstwa, stanem
technicznym zabudowań, posadowieniu zabudowań  i akceptuje ten stan w dniu sprzedaży oraz  wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 584 § 1 k.c.,

f)   w przypadku cudzoziemców stosowną  zgodę lub promesę, że  zgodę taką uzyskają na nabycie nieruchomości;

2..2. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 12 kwietnia 2018.o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 8-12  w sali nr 333 ;

 

3. Przetarg poprowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego - Komisarza, przy czym w  przypadku wpływu kilku ofert pomiędzy tymi oferentami, którzy złożyli równorzędne oferty i stawili się w dniu otwarcia i rozpoznania ofert może zostać przeprowadzony przetarg ustny; za oferty zbliżone cenowo uważane są oferty, w których różnica w oferowanej cenie nie  przekracza 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) zł; licytacja rozpocznie się od wywołania najwyższej z cen oferowanych; postąpienie   wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych);

4. Wyboru oferty dokonuje syndyk; jest on prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza; oferta która nie została zatwierdzona przez Sędziego Komisarza przestaje wiązać oferenta;

5. O wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie;

6. Umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie do trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru przez Sędziego - Komisarza;

7. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest do wpłaty oferowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium, przed podpisaniem notarialnej umowy, przy czym wskazany przez syndyka rachunek bankowy musi być uznany całą oferowaną ceną na
trzy dni przed datą zawarcia notarialnej umowy sprzedaży;

8. Zgodnie z art. 313 Pr. upadł, i napr. nabywca nieruchomości nabywa ją w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego;

9. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceny nabycia jest niedopuszczalne;

10. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana nie zapłaci w terminie ceny nabycia i gdy uchyli się od zawarcia umowy lub nie stawi się celem podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez syndyka;

11. Wadium wniesione przez osoby, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w pełnej wysokości bez oprocentowania, na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy w terminie 3 dni od dnia zatwierdzenia oferty przez Sędziego Komisarza;

12. Z dniem nabycia na nabywcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nabywaną nieruchomością powstałe po dniu sprzedaży;

13. Koszty związane z zawarciem umowy, a w szczególności koszty notarialne, skarbowe i sądowe w zakresie wykreślenia hipotek ponosi nabywca;

14. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyn, w takim wypadku wpłacone wadium zostanie zwrócone bez oprocentowania w terminie 7 dni od dnia odwołania przetargu;

15. Uruchomienie w/w przetargu następuje w drodze jego ogłoszenia , co najmniej na dwa tygodnie przed jego  terminem , w prasie ogólnopolskiej i internecie.

Lokalizacja