• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Kietrz, Woj. Opolskie
 • Cena: 199 691.00 zł
 • Powierzchnia: 1 052.00 m 2
Wydanie nr 15/12/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu

ul. Armii Krajowe 2, 45-071 Opole

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu przy ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole ogłasza przetarg pisemny (wybór ofert) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu, przy ul. Traugutta 17, powiat głubczycki, województwo opolskie, gmina Kietrz, obręb 0013 Kietrz, arkusz mapy 5, obejmującej działkę gruntu nr 1895/2 o powierzchni 1.052,00m2 wraz z prawem własności budynku i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności znajdujący się na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą nr OP1G/00027906/3.

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 262,50m2 i powierzchni zabudowy 116,00m2. Przedmiotem  sprzedaży objęty jest także kocioł gazowy CO Vaillant i przewód sieci wodociągowej. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W MPZP działka nr 1895/2 oznaczona jest symbolem:

- „17 U – przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przeznaczenie uzupełniające: m.in. zabudowa zamieszkania zbiorowego, funkcja mieszkaniowa”

- „ITG- przeznaczenie podstawowe: urządzenia infrastruktury techniczno-gazowniczej, przeznaczenia uzupełniające: istniejąca zabudowa techniczno-administracyjna”.

Z uwagi na przebieg przez działkę nr. 1895/2 sieci gazowej własności PSG sp.zo.o. tj. gazociągu DN300 stal o strefie kontrolowanej 29m2 (1mX29m) i przyłącza gazowego DN 50 o strefie kontrolowanej 15m2 (1mx15m) – sprzedaż następuje z jednoczesnym ustawieniem przez nowonabywcę nieruchomości nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG sp.zo.o.

Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów

 

Cena wywoławcza netto 199.691,45 zł

(słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 45/100)

 

Informacja o podatku VAT: transakcja zbycia nieruchomości w całości objęta zwolnieniem z podatku VAT na podst.art.43 ust.1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.z 2011, nr 77, poz1054 z późń. zm.)

 

Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej, tj. 9.984,57 zł

(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 57/100)

 

Warunki przetargu:

1. Przetarg przeprowadzony zostanie na postawie „Regulaminu nabywania i zbywania nieruchomości w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 28.12.2017r. Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręczeniem wekslowym banku. Wadium w pieniądzach winno być wniesione przelewem na rachunek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu przy ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole prowadzonym w Banku PEKAO S.A. nr. 50 1240 6292 1111 0010 7091 6462  za termin zapłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na ww. konto.

3. Oferty pisemne powinny zawierać:

 • dane Oferenta – firmę i siedzibę lub imię i nazwisko (osoba fizyczna), dokładny adres, NIP (firma), nr dowodu osobistego;
 • w przypadku osoby fizycznej, gdy Oferent pozostaje w związku małżeńskim, a nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku zgodę małżonka Oferenta na zawarcie umowy kupna nieruchomości;
 • w przypadku osoby fizycznej kopia dowodu osobistego Oferenta lub kopia dowodu osobistego osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta;
 • w przypadku pełnomocnika reprezentującego Oferenta pełnomocnictwo czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa;
 • oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oferta;
 • potwierdzenie wpłaty wadium wraz z oświadczeniem Oferenta o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz zbywcy jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie określonym przez zbywcę, albo jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej;
 • numer rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium;
 • oferowaną cenę netto;
 • datę sporządzenia oferty z podpisem Oferenta
 • jeżeli Oferentem jest osobą prawną: aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy), w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: wydruk z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty. Oferent winien zamieścić pisemne oświadczenie na tę okoliczność. W przypadku złożenie kopii dokumentów – powinny one być zaparafowane przez Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji za zgodność z oryginałem;

 • pisemne zobowiązanie Oferenta do wpłacenia zaoferowanej ceny przed podpisaniem umowy sprzedaży oraz oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów notarialnych i sądowych nabycia nieruchomości;
 • jeżeli z odpisu właściwego rejestru nie wynika uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie (np. pełnomocnictwo);
 • oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu;
  zgodę na przetwarzanie danych osobowych poniższej treści :

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Zostałem(am) poinformowany(a), że dane osobowe nabywcy nieruchomości oraz cena nabycia zostaną podane w ogłoszeniu o wynikach przetargu. Jednocześnie potwierdzam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści moich danych, prawie ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, o prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. oferty należy przesłać w zapieczętowanej kopercie w terminie gwarantującym dostarczenie jej do siedziby do dnia 29.12.2017 do godziny 9.00 na adres Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole albo składać osobiście pod adresem jw. do godziny 09.00. Koperta winna  zawierać adnotacje „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości położonej w Kietrzu, przy  ul. Traugutta 17  – nie otwierać”. Oferta jest wiążąca w okresie 45 dni od daty przetargu.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 29.12 2017 o godzinie 12.00 w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu przy ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole.

6. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, zbywca poinformuje oferentów pisemnie o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

7. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

8. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta – wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Jeżeli wadium złożone przez Nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

9. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

10. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli Nabywca nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie lub nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

11. Zbywca zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny.

12. Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym Oferentem nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez zbywcę, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

13. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

 • Zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez zbywcę;
 • Pokrycia wszelkich kosztów notarialnych i sądowych nabycia nieruchomości;
 • Wpłaty na rachunek bankowy zbywcy różnicy pomiędzy zarachowanym na poczet  ceny nabycia wadium a ceną nabycia, przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli oferent nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie, traci prawo nabycia.

14. Oferent, który wygra przetarg, jeżeli jest osobą prawną, zobowiązany jest do przedłożenia przed podpisaniem umowy sprzedaży, statutu lub umowy osoby prawnej oraz uchwały (decyzji) stosownych organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów dla dokonania czynności prawnej polegającej na nabycia przedmiotu przetargu.

15. Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z.o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole i pod numerami telefonów 77 44 35 129, 77 44 35 116. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z Kierownikiem Gazowni w Brzegu pod numerem telefonu 77 466 29 06.

16. Dane osobowe Oferentów będą przetwarzane przez PSG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe nabywcy nieruchomości oraz cena nabycia zostaną podane w ogłoszeniu o wynikach przetargu. Oferenci mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

17. Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone również na stronie internetowej www.psgaz.pl, zakładka Nieruchomości i Majątek na sprzedaż, Oddział Opole.

 

Lokalizacja