• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Józefów, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 377 000.00 zł
  • Powierzchnia: 640.00 m 2
Wydanie nr 14/08/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz  Miasta Józefowa

O g ł a s z a 

Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony

na sprzedaż  terenu

stanowiącego własność Gminy Miasta Józefowa,

położonego w Józefowie k/Otwocka

  

Przedmiotem sprzedaży  jest  część nieruchomości gruntowej, stanowiąca działki:

 

Nr oznaczenia działki na załączniku graficznym

Adres

(nazwa ulicy)

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

netto

 

Wadium

 

 

4.

 

Sosnowa

Nr działek

640 m2 

 

 

 

 

Nieruchomość położona na terenie  nieobjęty planem zagospodarowania przestrzennego i decyzją o warunkach zabudowy.

377 000,00 zł

50 000,00zł

43/6 wraz z udziałem ½ części w dz. ew. 43/2 o pow. 159 m. kw. 

Nr obrębu

43

Opis użytku 

Bp

Nr księgi wieczystej 

Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 5 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2016, poz. 710  z późn. zm.).

WA1O/00057798/0 

 

 

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2018 roku o godzinie 13.45, w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa, Józefów ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Budynek A, pokój nr 114.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r. ww. wadium.

 

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdzielczy w Karczewie 

69 8023 0009 2001 0000 0127 0003

 

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończeń przetargu wynikiem negatywnym.

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) upłynął w dniu
9 sierpnia 2018 r.

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Józefowa, przyjętym Uchwałą nr 174/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 24.05.2016 r., działki położone są na terenie oznaczonym symbolem Ml. Jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych, w rejonach w pełni zurbanizowanych.

 

Działka nr 43/6 posiada kształt zbliżony do prostokąta i dostęp od drogi wewnętrznej, w której nabywany jest udział 1/2 części (to jest dz. ew. 43/2 w obr. 43). Działki usytuowane są w zasięgu linii energetycznej, telefonicznej, gazowej i miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. W sąsiedztwie znajdują się tereny z zabudową jednorodzinną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV księgi wieczystej oraz nie toczą się  w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie tożsamości  oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu a w szczególności:

- osoby fizyczne – ważny dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku małżonków konieczna jest obecność obojga małżonków. Obecność tylko jednego z małżonków jest możliwa pod warunkiem przedłożenia dokumentu będącego oświadczeniem woli współmałżonka(i) osoby przystępującej do przetargu o zgodzie na zakup nieruchomości z majątku odrębnego bądź po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej:

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

- osoba prawna – wystawiony nie wcześniej niż  3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób działających w  imieniu osoby prawnej oraz ich umocowanie do dokonywania czynności związanych z uczestnictwa w  przetargu i imieniu osoby prawnej (jeżeli nie wynika to bezpośrednio a odpisu z KRS);

- pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość;

- cudzoziemiec ( w rozumieniu) art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 ze zmianami) – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w przypadku, gdy jest wymagane. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie ustala, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

 

Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Cena nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Józefowa.

 

Dodatkowych informacji na temat przetargów udzielają pracownicy  Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1,  budynek B, pokój nr 6  (telefon  22  779  00  44; e - mail: a.kobus@jozefow.pl  lub um.rgign@jozefow.pl ).

 

Burmistrz Miasta Józefowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Józefowa:  www. jozefow.pl

 

Lokalizacja