• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Józefów, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 247 223.00 zł
Wydanie nr 15/03/2019 z dnia 15 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Miasta Józefowa
O g ł a s z a

Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony

na sprzedaż udziału 1/3 części zabudowanej nieruchomości

udział stanowiący własność Gminy Miasta Józefowa,

w nieruchomości położonej w Józefowie k. Otwocka

Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/3 części prawa własności w niżej opisanej zabudowanej  nieruchomości: 

Nr oznaczenia działki na załączniku graficznym

 

Adres (ulica)

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

[m2]

Przeznaczenie w aktach planistycznych miasta

Cena wywoławcza

netto

[zł]

Wadium

w [zł]

 

 

 

9

 

 

 

 

Sikorskiego 81                

Nr działek

 

udział Gminy odpowiada
 P = 439m2

 

 

 

całkowita powierzchnia

P = 1317m2

 

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta Józefowa, obszar na którym położona jest nieruchomości  oznaczony jest symbolem  Ml- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych + R – usługi różne bez przesądzania o ich profilu.

247 223,00zł

30 000zł

10/2

Nr obrębu

38

Opis użytku

B

Nr księgi wieczystej

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

WA1O/00021013/3

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu  30 kwietnia 2019 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Budynek A, pokój nr 114.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2019 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. 

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdzielczy w Karczewie

69 8023 0009 2001 0000 0127 0003

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrają wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończeń przetargu wynikiem negatywnym.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204.) upłynął w dniu 17 października 2018 r. 

 

Nieruchomość jest środkowa i w zasadniczej części posiada kształt zbliżony do prostokąta, z sięgaczem o szerokości ok. 5m i długości ok. 19m, do ul. Gen. Sikorskiego. Ulica Gen. Sikorskiego wyposażona jest w sieć energetyczną, gazową, kanalizację i wodociąg.

W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Na nieruchomości, w części środkowej usytuowany jest wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony  budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej. Podmurówka budynku wykonana jest z cegły ceramicznej. Ściany drewniane, szkieletowe obustronnie obite deskami. Podłogi drewniane białe. Dach drewniany kryty papą, stropy drewniane. Elewacja budynku z szalówki. Ogrzewanie piecowe. Budynek częściowo posiada instalację wodociągową, kanalizacyjną (z odpływem do dołu na nieczystości płynne) i elektryczną. Budynek nie posiada instalacji gazowej i odgromowej. Budynek nie jest użytkowany od listopada 2017 r. Stan techniczny budynku- zły.

Parametry budynku mieszkalnego.

Powierzchnia zabudowy  – 299 m2

Powierzchnia użytkowa   – 232m2

Kubatura                        – 1324m3

Gmina nie posiada dokumentacji dotyczącej istniejącej zabudowy na działce.

Nieruchomości nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV ksiąg wieczystych oraz nie toczą się w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie tożsamości  oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu a w szczególności:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeński nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji-aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości(dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

- cudzoziemiec ( w rozumieniu) art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 ze zmianami) – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w przypadku, gdy jest wymagane. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie ustala, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Cena nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Józefowa.

Okazanie budynku, zapoznanie się z jego stanem technicznym może nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, po wcześniejszy uzgodnieniu terminu w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (dane poniżej). 

Dodatkowych informacji na temat przetargów udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1,  budynek B, pokój nr 6  (telefon  22  779  00  44 ; e - mail: a.kobus@jozefow.pl  lub um.rgign@jozefow.pl ).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. 

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Józefowa:  www. jozefow.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str.1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2014  r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Miasto Józefów – Urząd Miasta Józefowa można uzyskać na stronie www.jozefow.pl w zakładce „RODO”.

Lokalizacja