• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Józefów, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 1 000 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 975.00 m 2
Wydanie nr 20/12/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz  Miasta Józefowa

O g ł a s z a

Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa,

położonej w Józefowie k. Otwocka

Przedmiotem sprzedaży  jest  zabudowana  nieruchomość gruntowa:

 

Nr oznaczenia działki na załączniku graficznym

 

Adres (ulica)

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

[m2]

Przeznaczenie w aktach planistycznych miasta

Cena wywoławcza

netto

[zł]

Wadium

w [zł]

 

 

 

  6

 

 

 

 

Zielonej 22                 

Nr działek

 

 

 

 

1 975

 

Teren nieobjęty planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Józefowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem Ml + T. Jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej na działkach leśnych, w rejonie w pełni zurbanizowanym z usługami z zakresu sportu i rekreacji.

1 000 000zł

100 000zł

26/3

Nr obrębu

61

Opis użytku

B

Nr księgi wieczystej

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

 

WA1O/00019695/0

 

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  21 lutego 2019 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Budynek A, pokój nr 114.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 r. ww. wadium.

 

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdzielczy w Karczewie

69 8023 0009 2001 0000 0127 0003

 

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrają wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończeń przetargu wynikiem negatywnym.

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204.) upłynął w dniu
14 września 2018 r. 

 

Zbywana nieruchomość jest  zabudowana, porośnięta drzewostanem mieszanym i zakrzewiona, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Usytuowana jest w zasięgu linii energetycznej, telefonicznej, gazowej oraz miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Dojazd do nieruchomości jest dogodny, drogą o nawierzchni gruntowej - od ul. Zielonej, która zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. W sąsiedztwie znajdują się tereny z luźną zabudową jednorodzinną. Sporadycznie występują działki niezagospodarowane.

Na działce posadowiony jest parterowy budynek mieszkalny z poddaszem użytkowym, jednorodzinny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony. Budynek wzniesiony prawdopodobnie w latach 30-40 XX wieku. Jest to budynek murowany, z elementami drewnianymi. Budynek stanowi pustostan, wymaga gruntownego remontu, stopień jego zużycia oceniono na 60%.

Parametry budynku: pow. zabudowy – 153,5m.kw.; pow. użytkowa. 171,85m.kw.; wys. budynku 7,6 m.

W północnej części działki usytuowane są nietrwale związane z gruntem budynki gospodarcze (komórki). Ich stopień zużycia został określony  na  ok. 70 %. Przed budynkiem od strony ulicy Zielonej, znajduje się część ogrodzenia wewnętrznego (metalowa  siatka).

Istniejące ogrodzenie od strony ul. Zielonej zabezpiecza nieruchomość przed swobodnym  poruszaniem się po niej osób nieuprawnionych. Ogrodzenie to jest w złym stanie technicznym i posadowione jest poza granicami geodezyjnymi ww. nieruchomości (na części przeznaczonej na poszerzenie ulicy Zielonej). Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ogrodzenia wyżej opisanej nieruchomości zgodnie z wyznaczonymi liniami  własności tej działki.

 

Nieruchomości nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV ksiąg wieczystych oraz nie toczą się w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie tożsamości  oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu a w szczególności:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeński nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji-aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości(dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

- cudzoziemiec ( w rozumieniu) art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 ze zmianami) – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w przypadku, gdy jest wymagane. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie ustala, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

 

Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.

Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Cena nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Józefowa.

 

Okazanie budynku, zapoznanie się z jego stanem technicznym może nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, po wcześniejszy uzgodnieniu terminu w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (dane poniżej).

 

Dodatkowych informacji na temat przetargów udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1,  budynek B, pokój nr 6  (telefon  22  779  00  44 ; e - mail: a.kobus@jozefow.pl  lub um.rgign@jozefow.pl ).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Józefowa:  www. jozefow.pl

 

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str.1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2014  r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Miasto Józefów – Urząd Miasta Józefowa można uzyskać na stronie www.jozefow.pl w zakładce „RODO”.

Lokalizacja