• Wydanie nr 18/11/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Sułków, Wieliczka, Woj. Małopolskie
  • Cena: 1 100 000.00 zł
  • Powierzchnia: 12 600.00 m 2
Wydanie nr 01/06/2019 z dnia 01 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły


Sułków k. Wieliczki


Nieruchomość gruntowa niezabudowana


Sułków, gm. Wieliczka, woj. małopolskie

Działki nr 376/1,376/2,378 obręb 0025, Sułków

Łączna pow. działek: 12 600 m2

KW nr KR1I/00017113/5, KR1I/00017825/9

Sąd Rejonowy w Wieliczce , III Wydział Ksiąg Wieczystych. Właściciel – ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Działki nr 376/1 i 376/2 powstały z podziału działki 376. Podział działki i zmiana nazwy właściciela nie został ujawniony w KW. W KW jako właściciel nieruchomości ujawniony Petro Tank sp. z o.o., którego następcą prawnym jest Orlen Paliwa sp. z o.o.. Odpowiednie wnioski o aktualizację Ksiąg Wieczystych zostały złożone.


Forma rozporządzania nieruchomością: SPRZEDAŻ

CENA WYWOŁAWCZA; 1 100 000,00 PLN netto

(słownie: jeden milion sto tysięcy zł netto)

Szczegółowe warunki przetargu zostały zamieszczone na stronie:

www.orlenpaliwa.com.pl


Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w miejscowości Sułków, gm. Wieliczka, woj. Małopolskie. 

Składa się z działek nr ewid. 376/1, 376/2, 378 o łącznej powierzchni 12 600 m2. Nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z drogą krajowa nr 94. Odległość od Wieliczki wynosi ok. 3 km, od Krakowa ok. 7,5 km.

Bliskie i dalsze sąsiedztwo stanowi rzadka zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny zielone oraz budynek usługowy. Działki sąsiadują ze sobą tworząc kształt nieforemny. Teren nieruchomości jest lekko pochylony w kierunku południowym. Teren jest nieużytkowany porośnięty drzewami i krzewami samosiejkami. Wzdłuż wschodniego boku (ok. 15 m w głąb terenu ) biegnie linia średniego napięcia.

Media znajdują się za ulicą na działce sąsiedniej 552/1. Dostępne media to prąd, woda, gaz. Kanalizacja na etapie projektu.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Poglądowa lokalizacja nieruchomości

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega niniejszym, że niektóre informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą być niepełne lub nieaktualne. Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, w tym w szczególności dokumentacją dotyczącą nieruchomości udostępnianą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez sądy oraz organy administracji. Oferent ponosi całkowite ryzyko związane z niedopełnieniem niniejszego warunku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 605 672603


Lokalizacja