• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Łagodzin, Deszczno, Woj. Lubuskie
  • Cena: 400 000.00 zł
  • Powierzchnia: 167.80 m 2
Wydanie nr 26/01/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości ogłasza II pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości Marcina Ilbegi w upadłości likwidacyjnej i Magdaleny Ilbegi w upadłości likwidacyjnej

(WYCIĄG Z REGULAMINU)

 

§ 1  [Przedmiot przetargu]

  1. Przedmiotem przetargu jest:

1)     prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki 6/6 o pow. 1.012 m2 położonej w Łagodzinie przy ul. Parkowej 3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW  nr GW1G/00100913/8. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego wynosi 400.000,00 PLN

§ 2 [Miejsce i termin przetargu]

  1. Termin przetargu ustala się na 20.03.2018 r godz. 11:10
  2. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Sekcji Upadłościowej Wydziału V Gospodarczego mieszczącej się Gorzowie Wlkp., przy ul. F. Chopina 52 blok 15 sala nr 3.

§ 3 [warunki uczestnictwa w przetargu]

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu przetargu w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „II Przetarg – Marcin i Magdalena Ilbegi” na ręce Sędziego-Komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Sekcji Upadłościowej Wydziału V Gospodarczego mieszczącej się Gorzowie Wlkp., przy ul. F. Chopina 52 blok 15 pokój 114.

2. wpłacenie wadium w wysokości 10% oferowanej ceny licytowanej. Wadium powinno zostać wpłacone:

1)                 5% na rachunek bankowy masy upadłości Marcina Ilbegi w upadłości likwidacyjnej prowadzony przez bank BZWBK w Gorzowie Wlkp., nr rachunku 58 1500 1416 1014 0007 3185 0000 (w tytule przelewu należy wskazać „Wadium – przetarg Marcin Ilbegi”);

2)                 5% na rachunek bankowy masy upadłości Magdaleny Ilbegi w upadłości likwidacyjnej prowadzony przez bank BZWBK w Gorzowie Wlkp., nr 84 1090 1900 0000 0001 3249 5832 (w tytule przelewu należy wskazać „Wadium – przetarg Magdalena Ilbegi”).

3. Złożenie oferty i zapłata wadium powinny nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2018 r.:

1)                 w przypadku złożenia oferty decyduje data wpływu do Sądu a nie data nadania przesyłki obejmującej ofertę w placówce operatora pocztowego;

2)                 w przypadku zapłaty wadium decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy upadłego.

§ 4 [oferta]

Oferta  powinna zawierać:

1. datę sporządzenia;

2. imię i nazwisko oferenta (firmę), jego status prawny, adres (siedziby) i nr telefonu;

3. nr NIP, REGON oferenta a także jego aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS;

4. oferent będący osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, winien dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie reprezentującej go osoby lub osób fizycznych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;

5. zaoferowaną cenę nabycia sformułowaną precyzyjnie (cyframi i słownie), z podaniem sposobu jej zapłaty lub inne propozycje przetargowe. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.

6. dowód wpłaty wadium;

7. nr rachunku bankowego, na którym ma nastąpić zwrot wadium;

8. komplet oświadczeń o:

1)                 zobowiązaniu się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu;

2)                 zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciem go bez zastrzeżeń;

3)                 zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i ich akceptacji.

9. W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną oferta powinna zawierać dodatkowo oświadczenie, czy oferent pozostaje w związku małżeńskim i czy zamierza nabyć przedmiot przetargu z majątku osobistego czy też z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. Jeśli przedmiot przetargu ma należeć do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską konieczne jest podpisanie oferty i uczestniczenie w przetargu przez oboje małżonków albo w przypadku gdy oferta podpisywana jest przez jednego z małżonków, który zamierza samodzielnie uczestniczyć w przetargu do oferty należy załączyć oświadczenie drugiego małżonka, w formie aktu notarialnego, o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie przedmiotu przetargu.

10.  Oferty nie spełniające wymagań wskazanych powyżej jak i złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

§ 5 [Przetarg]

1. Przetarg zostanie przeprowadzonym jak przetarg łączony, na posiedzeniu jawnym, pod nadzorem Sędziego – Komisarza prowadzącego postępowania każdego z upadłych;

§ 6 [pozostałe postanowienia]

1. Nieruchomość stanowiącą przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje nt. przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze syndyka:

1)                 Marcina i Magdaleny Ilbegi w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 21a lub pod nr telefonów: 502 556 987 lub 797 215 797.

2. W sprawie przetargu można też komunikować się bezpośrednio z sekretariatem sądu pod nr 95 72 56 835 lub 95 72 56 834.

3. Pełny tekst regulaminu dostępny jest w sekretariacie Sekcji Upadłościowej Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Lokalizacja