• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski, Woj. Świętokrzyskie
  • Cena: 17 116 933.00 zł
  • Powierzchnia: 18 022.50 m 2
Wydanie nr 24/09/2018 z dnia 24 września 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Wytwórni Konstrukcji Stalowych „OSTROWIEC” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ,,Szarego" 30, woj. świętokrzyskie

zaprasza do rokowań w zakresie  możliwości zakupu  nieruchomości zabudowanej :

Zakład Wytwórni Konstrukcji Stalowych ,,Ostrowiec" sp. z o.o.

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomość,
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: obiekt użytkowy o charakterze przemysłowym
  • Lokalizacja: Ostrowiec Św. (świętokrzyskie)

 

 

W skład nieruchomości wchodzą:

1.Nieruchomość obejmująca jednostkę ewidencyjna 260701_1, obręb 28, w skład której wchodzą działki nr 4/7 o pow. 655m², 4/14 o pow. 53840m², 4/15 o pw. 25320m² zabudowane budynkami o charakterze przemysłowym  dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00037124/3 wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu oraz znajdującymi się na niej budynkami o charakterze przemysłowym i biurowo – socjalnym.

 

 

Razem powierzchnia działek: 7,9815 ha

 

WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI:

 

1. Hala produkcyjna  - 13 009.00 m²

2.Budynek biurowy wraz portiernią - 303.50 m²

3. Przybudówka produkcyjno - socjalna -  2 770.00 m²

4. Przybudówka produkcyjno - socjalna - 1 940.00 m²

RAZEM : 18 022.50 m²

 

Drogi i place 2567 mb

Ogrodzenie tere nu o długości 1545 mb

Sieć zewnętrzna kanalizacyjna - długość 666 m,

studzienki 15 sztuk

Oświetlenie tere nu oświetlenie na s łupkach 72 szt. oraz oświetlenie na wysięgnik ach 72 szt.

Sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowe j 784mb

Sieć zewnętrzna kanalizacji sanitarne j 885m

Sieć zewnętrzna teletechniczna 620mb

Sieć zewnętrzna wody pitne j 650mb + 8 kompletów hydrantów

Tory kolejowe długość 1222m

Zbiornik wody kubatura 250 m³

Zewnętrzne sieci CO 385mb

Fundament pod zbiornik tlenu

 

 Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, wieczystym użytkownikiem gruntu oraz właścicielem budynków i budowli jest Wytwórnia Konstrukcji Stalowych „Ostrowiec” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

–        Oferowana cena zorganizowanej części przedsiębiorstwa: 17.116.933,00 zł netto (słownie: siedemnaście milionów sto szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 00/100).

Z przedmiotem  oraz warunkami  sprzedaży można  zapoznać się  po umówieniu telefonicznym – tel. kom 507 284 908, lub pocztą  e-mail (rkrzaczek@wp.pl).

 Oferty z podaniem  ceny należy składać do Biura Syndyka na adres Kochanowski i Wspólnicy spółka komandytowa ul. Wojska Polskiego 7/5, 25 - 364 Kielce 

Lokalizacja