• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Ustka, Woj. Pomorskie
 • Cena: 15 391 545.00 zł
 • Powierzchnia: 31 687.00 m 2
Wydanie nr 17/12/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OBWIESZCZENIE


Syndyk Przedsiębiorstwa Połowów Przetwórstwa i Handlu KORAB S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg pisemny w trybie ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Przedmiotem przetargu jest możliwość nabycia:

 1. zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, na które składają się z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych wraz z obiektami o funkcji, usługowo - biurowej, produkcyjnej, magazynowej i socjalnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami technicznymi, w całości położonych w miejscowości Ustka ul. Westerplatte 4, położonych w Porcie Morskim Ustka opisanych szczegółowo w pkt. I oraz niezależnie,

 2. nieruchomości niezabudowanej drogowej położonej poza Portem Morskim Ustka opisanej w pkt II,

tj.:


 1. Pkt I Sprzedaż, zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego gdzie sprzedaży podlega:

 1. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 2231 ha:

 • Nr 1560/46;

 • Nr 1560/47.

oraz prawo własności budynku nowej sieciarni o powierzchni 1320 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00081509/8;

 1. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 3124 ha:

 • Nr 1560/45;

 • Nr 1560/70;

 • Nr 1560/71;

oraz prawo własności budynku starej sieciarni z dobudówkami o powierzchni 1619 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00044428/5.


 1. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 2346 ha:

 • Nr 1560/38;

 • Nr 1560/39;

 • Nr 1560/40;

 • Nr 1560/41;

oraz prawo własności do:

 • nabrzeża korwińskiego

 • nabrzeża kuźnieckiego

 • nabrzeża rozewskiego

 • nabrzeża władysławowskiego

 • nabrzeża w basenie budowlanym

dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00044430/2.


 1. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 2, 3986 ha:

 • Nr 1560/42;

 • Nr 1560/48;

 • Nr 1560/49;

 • Nr 1560/50;

 • Nr 1560/51;

 • Nr 1560/52;

 • Nr 1560/53;

 • Nr 1560/54;

 • Nr 1560/55;

 • Nr 1560/56;

 • Nr 1560/57;

 • Nr 1560/58;

 • Nr 1560/60;

oraz prawo własności budynków, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S 00044431/9.


Pkt II. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 1560/12, o powierzchni 297 m2 położoną w Ustce między ul. Bohaterów Westerplatte, a ul. Na Wydmie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1S/00044423/0 przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka niezabudowana stanowi drogę osiedlową, utwardzoną.

Cena wywoławcza wynosi:

 1. Za nieruchomości opisane w pkt I – 15 391 545 zł netto (piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych netto) - zaproponowana przez syndyka cena wywoławcza netto stanowi 85% wartości rynkowej nieruchomości, określonej w opracowanym operacie szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego mgr Sylwię Galikowską z dnia 04.04.2018 r.

 1. Za nieruchomości opisane w pkt II - 48 900 zł netto (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych netto) - zaproponowana przez syndyka cena wywoławcza netto stanowi wartość rynkową nieruchomości, określonej w opracowanym operacie szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego mgr Sylwię Galikowską z dnia 04.04.2018 r.

Jeśli przy sprzedaży wystąpi podatek VAT, zostanie on doliczony do zaoferowanej ceny sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty oraz wpłata wadium , zgodnie z wymogami Regulaminu Przetargu ogłoszonego 1) na stronie internetowej kancelarii syndyka : www.mskuza.pl 2) wywieszonego na tablicy ogłoszeń w budynku Sadu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13, Z Regulaminem Przetargu można też zapoznać się osobiście w kancelarii syndyka przy ul. Braci Gierymskich 1/16 w Słupsku.

Wadium odpowiada 10% wskazanej powyżej łącznej ceny wywołania netto tj.

 1. Dla sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opisanego w pkt. I, wynosi:

1 539 154,50 zł. netto, (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery zł i 50/100 zł. netto).

 1. Dla sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, opisanej w pkt. II, wynosi: 4 890 zł netto, (cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt zł. netto).

 1. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zwarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w zakreślonym przez syndyka terminie.

 2. Wpłata wadium przez oferenta winna na warunkach wskazanych w Regulaminie Przetargu w terminie do 25.01.2019 r. (data wpływu pieniędzy na konto).Wadium uczestników, których oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

 3. W przypadku wpływu zbliżonych kwotowo ofert na zakup ww. nieruchomości, syndyk dopuszcza na posiedzeniu w dniu 29.01.2019 r. o godzinie 8.50., dodatkową licytację ustną, której warunki, w tym kwota postąpienia, określone zostaną przez syndyka na rozprawie.

 4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oddzielnie na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. nieruchomości wskazanych w pkt I i osobno na nieruchomość wskazaną w pkt II, warunków przetargu, w Sądzie Rejonowym w Słupsku VI Wydział Gospodarczy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk do dnia 25.01.2019 r. do godziny 15.00, ze wskazaniem sygn. akt: VI GUp 1/15 i dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości KORAB”. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty, datą wpływu jest wpływ oferty do Sądu.

 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 29.01.2019r. o godzinie 8.50 budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk w Sali 424 .

 2. Istnieje możliwość zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

 3. Przetarg wygra ten podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę netto.

 4. Więcej informacji na stronie www.mskuza.pl lub pod nr tel.: 881 951 581.

Lokalizacja