• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Łebieniec, Wicko, Woj. Pomorskie
  • Cena: 5 538 150.00 zł
  • Powierzchnia: 17 237.92 m 2
Wydanie nr 11/10/2018 z dnia 11 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK SPRZEDA

 

A.W trybie z wolnej ręki: prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych wraz z obiektami o funkcji produkcyjnej, magazynowej i socjalnej o łącznej powierzchni gruntów 10.7238 ha wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami technicznymi, składającymi się na zakład elementów drobnowymiarowych w Łebieńcu, na którą składają się działki:

            - dz. nr 121 o pow. 1,2600 ha, KW nr SL1L/00014491/2;

            - dz. nr 160/2 o pow. 4,8100 ha, KW nr SL1L/00014491/2;

            - dz. nr 162/2 o pow. 0,3340 ha, KW nr SL1L/00014491/2;

            - dz. nr 170 o pow. 1,4900 ha, KW nr SL1L/00014491/2;

            - dz. nr 171 o pow. 1,5500 ha, KW nr SL1L/00014491/2;

            - dz. nr 172 o pow. 1,1400 ha, KW nr SL1L/00014491/2

            - dz. nr 178/1, o pow. 0,1398 ha, KW nr SL1L/00014491/2;

Oraz budynki o pow. użytkowej ogółem 17237,92 m2:

           

B. Prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej pow. 13,8107 ha składający się z działek.:

- dz. Nr 120/1 o pow. 2,0800 ha, w tym Ba – 2,08 ha, KW nr SL1L/00028674/0

- dz. Nr 156 o pow. 1,3000 ha, w tym ŁIV- 0,30ha, ŁV- 0,20ha, PsIV - 0,38ha, PsV - 0,42 ha

KW nr SL1L/00028370/9

- dz. Nr 173/4 o pow. 0,6152 ha, w tym RV-0,2362, PsVI- 0,3790 ha, KW nr SL1L/00028370/9

- dz. Nr 174 o pow. 1,0400 ha, w tym Ba- 1,04 ha, KW nr SL1L/00028370/9

- dz. Nr 189/1 o pow. 0,5000 ha, w tym RV- 0,21 ha, RVI- 0,29 ha, KW nr SL1L/00028370/9

- dz. Nr 188/1 o pow. 1,0500 ha, w tym RV- 1,05ha, KW nr SL1L/00029586/3

- dz. Nr 155 o pow. 2,2100 ha, w tym ŁIV – 1,10 ha, ŁV- 1,11 ha, KW nr SL1L/00029769/0

- dz. Nr 189/2 o pow. 0,5000 ha, w tym RV- 0,19 ha, RVI – 0,31ha, KW nr SL1L/00001397/9

- dz. Nr 189/3 o pow. 0,5000ha, w tym RV- 0,17 ha, RVI – 0,33ha, KW nr SL1L/00029770/0

- dz. Nr 191/2 o pow. 4,0005 ha, w tym RV- 1,8118ha, RVI- 2,1887ha, KW nr SL1L/00031539/6

- dz. Nr 179/2 o pow. 0,0150 ha, w tym B-PsIV- 0,0150 ha, KW nr SL1L/00031953/4.

 

Cena minimalna wynosi:

 

A. za nieruchomości opisane w pkt 1.A – 5  538 150 zł netto (pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych netto).

 

B. za nieruchomości opisane w pkt 1.B – 1 229 310 zł netto (jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziesięć złotych netto) .   

 

        1.      Pisemne Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Syndyka, ul. Braci Gierymskich 1/17, 76-200 Słupsk, ze wskazaniem sygn. akt : VI GUp 9/13

Oferty powinny zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz NIP i nr telefonu oferenta;
  2. W przypadku przedsiębiorcy aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, a w przypadku działania przez pełnomocnika- dodatkowo uwierzytelnione pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, a przy spółkach z o.o. udokumentowane spełnienie wymagań art. 230 ksh.;
  3. oświadczenie oferenta, że:

-         zapoznał się z przedmiotem sprzedaży;

-         uiści cenę nabycia poleceniem przelewu na konto sprzedawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy kupna-sprzedaży;

-         pokryje wszystkie koszty związane z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

        2.      Więcej informacji www. mskuza.pl oraz pod nr telefonu 881 951 581.

 

 

Lokalizacja