• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Tarnów, Woj. Małopolskie
  • Cena: 18 747.00 zł
  • Powierzchnia: 126.16 m 2
Wydanie nr 06/11/2018 z dnia 06 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK SPRZEDA

 

W trybie, z wolnej ręki, 1/8 udziału w prawie własności działki 89/1 o powierzchni 0,0085 ha, zabudowanej budynkiem kamienicy o powierzchni: zabudowy 74,87 m2, użytkowej 126,16 m2, położonej w Tarnowie, woj. Małopolskie, KW TR1T/00032936/9.

        1.      Cena minimalna za 1/8 udziału wynosi 18 747 zł (słownie osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem zł).

        2.      Pisemne Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Syndyka, ul. Braci Gierymskich 1/17, 76-200 Słupsk, ze wskazaniem sygn. akt: VI Gup 94/16. Termin składania ofert do 30.11.2018 r., na warunkach wskazanych przez Sędziego Komisarza w postanowieniu z dnia 25.10.2018 r.

Oferty powinny zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz NIP i nr telefonu oferenta;
  2. W przypadku przedsiębiorcy aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, a w przypadku działania przez pełnomocnika- dodatkowo uwierzytelnione pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, a przy spółkach z o.o. udokumentowane spełnienie wymagań art. 230 ksh.;
  3. Oświadczenie oferenta, że:

-         zapoznał się z przedmiotem sprzedaży;

-         uiści cenę nabycia poleceniem przelewu na konto sprzedawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy kupna-sprzedaży;

-         wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 par 1 kc;

-         pokryje wszystkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

        3.      Więcej informacji www. mskuza.pl oraz tel.: 881 951 581.

Lokalizacja