• Wydanie nr 24/08/2019 z dnia 24 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Słupsk, Woj. Pomorskie
  • Cena: 31 762.25 zł
  • Powierzchnia: 63.87 m 2
Wydanie nr 26/11/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK SPRZEDA

 

Z wolnej ręki ½ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do nieruchomości lokalowej położonej w Słupsku przy Al. 3-go Maja 37. Lokal mieszkalny nr 31 składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz balkonu. Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosi 63,87 m2. Do nieruchomości przynależna jest piwnica nr 31 znajdująca się w tym samym budynku, co lokal mieszkalny. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta nr KW SL1S00077698/8. Sprzedaż udziału nie powoduje wygaśnięcia hipotecznego, tj. hipoteka nadal będzie obciążała każdy udział.

        1.      Cena minimalna za ½ udziału wynosi 31 762,25 zł.

        2.      Pisemne Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Syndyka, ul. Braci Gierymskich 1/17, 76-200 Słupsk, ze wskazaniem sygn. akt: VI GUp 3/16 do dnia 31.12. 2018r.

Oferty powinny zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz NIP i nr telefonu oferenta;
  2. W przypadku przedsiębiorcy aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących, a w przypadku działania przez pełnomocnika- dodatkowo uwierzytelnione pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, a przy spółkach z o.o. udokumentowane spełnienie wymagań art. 230 ksh.;
  3. oświadczenie oferenta, że:

-         zapoznał się z przedmiotem sprzedaży;

-         uiści cenę nabycia poleceniem przelewu na konto sprzedawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy kupna-sprzedaży;

-         pokryje wszystkie koszty związane z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

        3.      Więcej informacji www. mskuza.pl oraz tel.: 881 951 581.

 

 

Lokalizacja