• Wydanie nr 11/12/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Fredropol, Woj. Podkarpackie
  • Cena: 240 000.00 zł
  • Powierzchnia: 78 000.00 m 2
Wydanie nr 11/01/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Fredropol ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:

 

 

Obręb

Geodezyjny Nr KW

 

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Wadium

w PLN

Cena wywoławcza brutto

w PLN

Przetarg godzina

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Fredropol

PR1P/00002769/2

256/17

7,8000

24 000,00

240 000,00

10:30

Nieruchomość gruntowa leśna, nieuzbrojona, kształt nieregularny, teren o dużych spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym na cele rolne i leśne. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami leśnymi nieutwardzonymi.

PsIV–0,5800 ha, LsIII-0,3000 ha, LsIV-4,6300 ha, LsV-2,2900 ha

 

 

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej. Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40. Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2018 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 09.02.2018 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniach: 05.06.2017 r., 19.07.2017 r., 28.08.2017 r., 17.10.2017 r., 27.11.2017 r., 03.01.2018 r. UWAGA: Do przetargu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani, jednakże przeniesienie prawa własności nieruchomości rolnej uzależnione będzie od spełnienia przez kandydata na nabywcę warunków określonych w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 27.04.2016), a w odniesieniu do nieruchomości leśnej, od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w art. 37a – 37k ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 10.12.2015)

Lokalizacja