• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Nowe Sady, Fredropol, Woj. Podkarpackie
  • Cena: 870 000.00 zł
  • Powierzchnia: 16 000.00 m 2
Wydanie nr 11/01/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Fredropol ogłasza XII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:

 

 

Obręb

Geodezyjny Nr KW

 

Nr działki 

Powierzchnia działki w ha 

Wadium

w PLN 

Cena wywoławcza brutto

w PLN 

Przetarg godzina 

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości 

Nowe Sady

PR1P/00072276/0

612/3

1,6000

8 700,00

87 000,00

11:30

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt nieregularny, teren płaski. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarze zalewowym rzeki Wiar. Dojazd do działki drogą lokalną o nawierzchni utwardzonej. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo rzeki Wiar na części działki znajdują się nieudokumentowane złoża kruszywa naturalnego.

PsVI – 0,3800 ha, N-1,2200 ha

 

 

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej. Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel 16 6719818 wew. 40. Przetargi odbędą się w dniu 12.02.2018 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 07.02.2018 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniach: 17.10.2016 r., 28.11.2016 r., 09.01.2017 r., 13.02.2017 r., 17.03.2017 r., 15.05.2017 r., 17.07.2017 r., 11.09.2017 r., 16.10.2017 r., 24.11.2017 r., 02.01.2018 r.

UWAGA: Do przetargu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani, jednakże przeniesienie prawa własności nieruchomości rolnej uzależnione będzie od spełnienia przez kandydata na nabywcę warunków określonych w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 27.04.2016), a w odniesieniu do nieruchomości leśnej, od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w art. 37a – 37k ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 10.12.2015)

Lokalizacja