• Wydanie nr 12/12/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Fredropol, Woj. Podkarpackie
  • Cena: 42 000.00 zł
  • Powierzchnia: 10 600.00 m 2
Wydanie nr 11/01/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Fredropol ogłasza XIV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropolzamieszczonej poniżej:

 

Obręb

Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia działki

w ha

Nr księgi wieczystej

Wadium

w PLN

Cena

Wywoławcza

brutto w PLN

Przetarg godzina

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania

Fredropol

7

1,0600

PR1P/00022646/0

4 200,00

42 000,00

12:30

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym na cele produkcji rolniczej i leśnej. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami leśnymi nieutwardzonymi.

Ls V – 1,0600 ha

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel. 166719818 w. 40

Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2018 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu

Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 09.02.2018 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniach: 10.06.2016 r., 18.07.2016 r., 19.08.2016 r., 19.12.2016 r., 16.02.2017 r., 30.03.2017 r., 17.05.2017 r., 19.07.2017 r., 28.08.2017 r., 17.10.2017 r., 27.11.2017 r., 03.01.2018 r.

UWAGA: Przeniesienie prawa własności nieruchomości uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w art. 37a – 37k ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 10.12.2015)

Lokalizacja