• Wydanie nr 11/12/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Rybotycze, Fredropol, Woj. Podkarpackie
  • Cena: 29 000.00 zł
  • Powierzchnia: 16 300.00 m 2
Wydanie nr 11/01/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Fredropol ogłasza XXIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:

 

Obręb

Geodezyjny Nr KW

 

Nr działki 

Powierzchnia działki w ha 

Wadium

w PLN

Cena wywoławcza brutto

w PLN

Przetarg godzina

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Rybotycze

PR1P/00089104/6

158

1,6300

2 900,00

29 000,00

09:00

Nieruchomość gruntowa rolna, bez uzbrojenia. Dojazd do działki drogami leśnymi o nawierzchni nieutwardzonej. Teren w niewielkim spadku, kształt nieregularny. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym na cele produkcji rolniczej i leśnej. RIVb-0,1100 ha, PsV-0,7400 ha, Lz-0,7800 ha

Rybotycze

PR1P/00089104/6

179

2,7900

5 600,00

56 000,00

09:30

Nieruchomość gruntowa rolna, bez uzbrojenia. Dojazd do działki drogami polnymi o nawierzchni nieutwardzonej. Teren w niewielkim spadku, kształt nieregularny. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym na cele produkcji rolniczej i leśnej.

RIIIb-0,6400 ha, RIVb-0,9200 ha, PsV-0,4000 ha, PsVI-0,7100 ha, Lz-0,1200 ha

Rybotycze

PR1P/00089104/6

504/2

8,9000

19 000,00

190 000,00

10:00

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia. Dojazd do działki drogami leśnymi o nawierzchni nieutwardzonej. Teren o znacznych spadkach, kształt nieregularny. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym na cele produkcji rolniczej i leśnej. PsV-3,0300 ha, Lz-1,1500 ha, PsIV-4,7200 ha

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej. Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel 16 6719818 wew. 40. Przetargi odbędą się w dniu 13.02.2018 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 08.02.2018 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniach: 26.05.2015 r., 06.07.2015 r., 18.08.2015 r., 22.09.2015 r., 16.11.2015 r., 29.12.2015 r., 08.02.2016 r., 15.03.2016 r., 19.04.2016 r., 22.06.2016 r., 27.07.2016 r., 15.09.2016 r., 20.10.2016 r., 28.11.2016 r., 09.01.2017r., 13.02.2017 r., 06.04.2017 r., 20.07.2017 r., 30.08.2017 r., 18.10.2017 r., 28.11.2017 r., 04.01.2018 r. UWAGA: Do przetargu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani, jednakże przeniesienie prawa własności nieruchomości rolnej uzależnione będzie od spełnienia przez kandydata na nabywcę warunków określonych w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 27.04.2016), a w odniesieniu do nieruchomości leśnej, od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w art. 37a – 37k ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 10.12.2015)

Lokalizacja