• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Horyniec-Zdrój, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 10/01/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Horyniec-Zdrój na okres 10 lat na cele rolnicze.

§  1

Lp.

 

Nr działki

 

Pow. działki [ha]

 

Roczny czynsz w q żyta (zł) - wywoławczy

 

Rodzaj użytku

 

Obręb / miejscowość

 

Wysokość wadium (w zł)

 

Godzina przetargu

1.

dz. nr 418

0,69

2,4151 (126,77) 

PsIII – 0,69

 

Horyniec-Zdrój / Horyniec-Zdrój

20,00

10.30

 

 

Przeznaczenie w/w nieruchomości - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Horyniec-Zdrój: główne kompleksy łąk i pastwisk.

Opłata/ termin płatności - roczna do 30 września każdego roku dzierżawnego.

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Dzierżawcę obciążają podatki oraz wszelkie inne opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu dzierżawy. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu naliczane będą odsetki ustawowe.

§ 2

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Horyńcu-Zdroju pokój nr 9.

§ 3

Wadium w w/w wysokości należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 lutego 2019 roku (włącznie) w Kasie Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Horyniec-Zdrój w Powiatowym Banku Spółdzielczym Lubaczów O/Horyniec-Zdrój Nr 59 9101 1039 2002 2500 1195 0002. Za termin płatności uważa się datą wpłynięcia środków na konto urzędu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet rocznego czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrał uchyla się od zawarcia umowy.

§ 4

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu oraz spełnią pozostałe warunki określone w ogłoszeniu.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz ewentualne upoważnienie do reprezentowania innej osoby fizycznej. Przedstawiciele osób prawnych powinny przedłożyć Komisji oryginalne upoważnienie do reprezentowania w przetargu.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Horyniec-Zdrój, dnia 10.01.2019 r.   

                                                                                              Z-ca Wójta Gminy Horyniec-Zdrój

                                                                                                            mgr Janusz Wużyński  

Lokalizacja