• Wydanie nr 21/03/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Darłowo, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 14/06/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

AMW REWITA Sp. z o. o.

 

ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

tel. 501 530 845, fax 22 270 21 43

e-mail: nieruchomosci@rewita.pl; www.rewita.pl

NIP 701 030 24 56, REGON 142990254

 

OGŁOSZENIE

- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

na dzierżawę w okresie od 26.06.2017 do 10.09.2017 r. części nieruchomości gruntowej obejmującą działkę nr 2/35 o powierzchni 2,2540 ha wraz z drogą dojazdową i budynkiem sanitarnym nr 109, znajdującymi się na sąsiedniej działce nr 2/36, położonej w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 26, obręb 0001 Darłowo 1, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KO1K/00098432/4.

 

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana w północno-zachodniej część miasta Darłowa w odległości ok. 3 km od centrum miasta, bezpośrednio przy wejściu na plażę – ok. 200 m od morza. Sąsiednią zabudowę stanowią budynki mieszkalne oraz obiekty rekreacyjno-turystyczne. Usługi turystyki na tych obszarach to handel, gastronomia i pojedyncze obiekty turystyki np. pensjonaty.

 

Dostęp do infrastruktury technicznej

Wszystkie przyłącza doprowadzone są na teren działki sąsiedniej nr 2/36 (tj. gaz, energia elektryczna, woda, kanalizacja, ogrzewanie we własnym zakresie z lokalnej kotłowni gazowej) i rozprowadzone na teren działki podlegającej dzierżawie nr 2/35.

 

Zagospodarowanie nieruchomości

Obszar jest częściowo ogrodzony i oświetlony. Działka 2/35 jest w niewielkim stopniu zabudowana (budynki gospodarcze znajdujące się na działce nr 2/35 nie są przedmiotem dzierżawy), w znacznej części zadrzewiona i graniczy z pasem plaż – swobodny dostęp do plaży. Na działce znajduje się kort tenisowy, boisko trawiaste, pozostałości po placu zabaw, ścieżki piesze. Ponadto występuje wartościowy drzewostan, stanowiący kontynuację obszarów zalesionych na wydmie i w pasie technicznym wybrzeża. Od strony wschodniej graniczy z ul. Muchy. Od strony południowej graniczy z działką 2/36. Na działce nr 2/36 zlokalizowany jest m.in. budynek nr 109 o pow. użytkowej 123 m2 (sanitariaty), będący przedmiotem dzierżawy. Powierzchnia działek jest płaska. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest od ul. Zwycięstwa.

 

 

INFORMACJE O SKŁADANIU OFERT:

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Bożeną Mas – p.o. Dyrektora Oddziału Rewita Mielno,  tel.: 606-144-512.

 

Oferty dzierżawy przedmiotowej nieruchomości należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 19.06.2017 r. w sekretariacie AMW REWITA Sp. z o.o. przy ul. św. J. Odrowąża 15, w Warszawie (03-310) lub listownie na ww. adres, do godz. 12:00, z dopiskiem: „Oferta na dzierżawę - Darłowo“. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby  Spółki.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. Imię, nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta,
 2. Datę sporządzenia oferty,
 3. Wskazanie oferowanej ceny netto czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy,
 4. Oznaczenie terminu związania ofertą,
 5. Informację o rodzaju planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości,
 6. Oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji sprzedaży składnika aktywów trwałych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 8. Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę,
 9. Pisemną zgodę małżonka oferenta na złożenie oferty oraz zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości.
 10. Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,

 

Nadmieniamy, że Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny. Informujemy również, że na dzień ogłoszenia Spółka wydzierżawia budynek gospodarczy z przeznaczeniem na magazyn, zlokalizowany na działce nr 2/35.

Lokalizacja