• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kłanino, Krokowa, Woj. Pomorskie
  • Cena: 49 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 852.00 m 2
Wydanie nr 19/07/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu Puckiego

z dnia 20 lipca 2018 r.

 

Zarząd Powiatu Puckiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność

Powiatu Puckiego.

 

Pozycja

Nr ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie w księdze wieczystej

Położenie nieruchomości

Cena nieruchomości

1.

Dz. nr 26/17 o powierzchni 1.852 m2 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 o powierzchni 3.016 m2,  stanowiącej drogę dojazdową,

GD2W/31946/3, GD2W/00047837/1

obręb Parszkowo-Kłanino, gmina Krokowa

1. dz. nr 26/17 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 – 49 000,00 zł, Wadium: 9 800,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości

2.

Dz. nr 26/18 o powierzchni 1.205 m2 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 o powierzchni 3.016 m2, stanowiącej drogę dojazdową,

GD2W/31946/3, GD2W/00047837/1

obręb Parszkowo-Kłanino, gmina Krokowa

2. dz. nr 26/18 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 – 39 000,00 zł, Wadium: 7 800,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości

3.

Dz. nr 26/19 o powierzchni 1.506 m2 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 o powierzchni 3.016 m2, stanowiącej drogę dojazdową,

GD2W/31946/3, GD2W/00047837/1

obręb Parszkowo-Kłanino, gmina Krokowa

3. dz. nr 26/19 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 – 46 000,00 zł, Wadium: 9 200,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości

4.

Dz. nr 26/20 o powierzchni 1.504 m2 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 o powierzchni 3.016 m2, stanowiącej drogę dojazdową,

GD2W/31946/3, GD2W/00047837/1

obręb Parszkowo-Kłanino, gmina Krokowa

4. dz. nr 26/20 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 – 45 000,00 zł, Wadium: 9 000,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości

 

 

5.

Dz. nr 26/21 o powierzchni 1.508 m2 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 o powierzchni 3.016 m2, stanowiącej drogę dojazdową,

GD2W/31946/3, GD2W/00047837/1

obręb Parszkowo-Kłanino, gmina Krokowa

5. dz. nr 26/21 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 – 42 000,00 zł, Wadium: 8 400,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości

6.

Dz. nr 26/22 o powierzchni 1.507 m2 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 o powierzchni 3.016 m2, stanowiącej drogę dojazdową,

GD2W/31946/3, GD2W/00047837/1

obręb Parszkowo-Kłanino, gmina Krokowa

6. dz. nr 26/22 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 – 42 000,00 zł, Wadium: 8 400,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości

7.

Dz. nr 26/23 o powierzchni 1.503 m2 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 o powierzchni 3.016 m2, stanowiącej drogę dojazdową,

GD2W/31946/3, GD2W/00047837/1

obręb Parszkowo-Kłanino, gmina Krokowa

7. dz. nr 26/23 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 – 42 000,00 zł, Wadium: 8 400,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości

8.

Dz. nr 26/24 o powierzchni 1.504 m2 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 o powierzchni 3.016 m2, stanowiącej drogę dojazdową,

GD2W/31946/3, GD2W/00047837/1

obręb Parszkowo-Kłanino, gmina Krokowa

8. dz. nr 26/24 wraz z udziałem 1/16 części w prawie własności dz. nr 26/10 – 42 000,00 zł, Wadium: 8 400,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości

9.

Dz. nr 24/35 o powierzchni 1.518 m2 wraz z udziałem 1/48 części w prawie własności dz. nr 24/10 o powierzchni 8.696 m2, stanowiącej drogę dojazdową,

GD2W/31946/3, GD2W/00047837/1

obręb Parszkowo-Kłanino, gmina Krokowa

9. dz. nr 24/35 wraz z udziałem 1/48 części w prawie własności dz. nr 24/10 – 36 000,00 zł, Wadium: 7 200,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości

10.

Dz. nr 24/36 o powierzchni 1.516 m2 wraz z udziałem 1/48 części w prawie własności dz. nr 24/10 o powierzchni 8.696 m2, stanowiącej drogę dojazdową.

GD2W/31946/3, GD2W/00047837/1

obręb Parszkowo-Kłanino, gmina Krokowa

10. dz. nr 24/36 wraz z udziałem 1/48 części w prawie własności dz. nr 24/10 – 36 000,00 zł, Wadium: 7 200,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości

 

Wyżej opisane działki nie są obciążone ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań

 

Inne informacje:

1. Przetarg odbędzie się w dniu  24.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5.

2. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa w terminie do dnia 20.08.2018 r. W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu wpłaty należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Pucku w Banku Spółdzielczym w Pucku nr 51834800030000000003320004. W przypadku wpłaty wadium w obligacjach Skarbu Państwa obligacje należy zdeponować w Starostwie Powiatowym w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto Starostwa Powiatowego w Pucku, bądź data złożenia do depozytu obligacji Skarbu Państwa.

3. W tytule wpłaty wadium należy wskazać numer działki i dane uczestnika przetargu.

4. W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej niżej wymienionych dokumentów:

- pełnomocnictwa do reprezentacji, (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście),

- dowód osobisty oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo:

- wypis z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej,

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Pucku w związku z przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone w obligacjach Skarbu Państwa przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie niezwłocznie zwrócone po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dokonania takiej wpłaty.

9. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

10.  Zarząd Powiatu Puckiego zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.  Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie Starostwa Powiatowego w Pucku w Banku Spółdzielczym w Pucku nr 08 8348 0003 0000 0000 0332 0002, nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

13.  Osoba wyłoniona jako nabywca pokrywa koszty notarialne.

 

Zarząd Powiatu Puckiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Oględziny nieruchomości są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pucku.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pucku tel. (58) 673-41-92 oraz na stronach internetowych www.bip.starostwo.puck.pl.

 

Ogłoszenie o przetargu została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pucku w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starostwo.puck.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym Pucku przy ul. Orzeszkowej 5. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pucku Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Orzeszkowej 5 lub pod nr tel. (58) 673-41-92.

Lokalizacja