• Wydanie nr 21/03/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kamień Pomorski, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 174.00 zł
  • Powierzchnia: 17.40 m 2
Wydanie nr 18/01/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego-garażu położonego  w Kamieniu Pomorskim

przy ul. Szpitalnej 10

Powiat Kamieński, woj. zachodniopomorskie

 

 

I. W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU WCHODZI:

Pomieszczenie gospodarcze-garaż o powierzchni 17,40m² znajduje się w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 10 (działka nr 133/1 obręb 2).

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: pomieszczenie gospodarcze w tym również garaż

 

Termin trwania umowy :  do 3 lat licząc od daty podpisania umowy.

 

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu: płatność do 28 każdego miesiąca bez dodatkowego wezwania  

 

Warunki zmiany czynszu:

1. Począwszy od 1 stycznia każdego roku Wynajmujący będzie dokonywał corocznej waloryzacji czynszu za najem  przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

2. Stawka czynszu może ulec zmianie z chwilą zmiany stawki podatku VAT.

 

Dodatkowe opłaty:

Najemca poza czynszem, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy, ponosi inne koszty związane z użytkowaniem pomieszczenia, w tym również  podatku od nieruchomości.                  

 

Cena wywoławcza (stawka czynszu miesięcznego): 10,00 zł/m² netto plus obowiązująca stawka VAT

 

Wadium : 34,00

 

Minimalne postąpienie - o wartości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

 

II.  TERMIN PRZETARGU

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 LUTEGO 2018 ROKU O GODZINIE 10.00 W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM UL.WOLIŃSKA  7B (SALA KONFERENCYJNA)

 

III. WARUNKI PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.Wpłacenie wadium w wysokości 34,00 zł w terminie do dnia 15 lutego 2018 roku (włącznie) w gotówce w kasie Starostwa lub przelewem  na konto Starostwa: Bank Spółdzielczy w Wolinie Filia w Kamieniu Pomorskim Nr 31 9393 0000 00015929 2000 0090. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy. Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

2. Stawienie się osobiście na przetargu lub ustanowienia pełnomocnika.

3. Przedłożenie Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:

- okazanie dowodu wpłaty wadium

- okazanie dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu

- w przypadku udziału pełnomocnika – przedłożeniu oryginału  pełnomocnictwa,

- małżonkowie oboje biorą udział w przetargu lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka do celów przetargowych (z chwilą podpisania aktu notarialnego pełnomocnictwo musi być udzielone notarialnie)

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz  z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu

- aktualnego odpisu właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przetargu w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych.

 

V. ZAKOŃCZENIE PRZETARGU

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wadium, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu na konto Starostwa Powiatowego lub w Kasie Urzędu przed zawarciem aktu notarialnego. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego.

 

VI. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zarząd Powiatu może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg lub uznać skargę za bezzasadną.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 18b w  budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim  ul. Wolińska 7b, lub pod nr tel. 91 38 23 927 bądź na stronie internetowej Starostwa Powiatowego tj. www.bip.powiatkamienski.pl w kolumnie przetargi Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa.

Nabywca ponosi należności publicznoprawne związane z zawarciem aktu notarialnego w tym: opłaty notarialne, sądowe, geodezyjne np. wskazania granic działki.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości (art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami).

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

Lokalizacja