• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Otwock, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 700 000.00 zł
  • Powierzchnia: 3 002.00 m 2
Wydanie nr 12/02/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku w rejonie ulic Piłsudskiego, Kurnakowicza i Krasińskiego

 

1. Postanawia się przeprowadzić drugie przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży działek ewidencyjnych, stanowiących nieruchomość położoną w Otwocku w rejonie ulic Piłsudskiego, Kurnakowicza i Krasińskiego, w obrębie ewidencyjnym 78, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00060617/2, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr:

1)    9/17 o powierzchni 0,3002 ha;

2)    9/18 o powierzchni 0,3006 ha;

3)    9/19 o powierzchni 0,2818 ha;

4)    9/20 o powierzchni 0,3321 ha;

5)    9/16 o powierzchni 0,2926 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 prawa własności działek nr 9/3, 9/7, 9/8, 9/14 oraz 9/28 o łącznej powierzchni 0,2487 ha, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną;

6)    9/21  o powierzchni 0,2800 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 prawa własności działek nr 9/3, 9/7, 9/8, 9/14 oraz 9/28 o łącznej powierzchni 0,2487 ha, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną;

7)    9/22 oraz 9/23 o łącznej powierzchni 0,2699 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 prawa własności działek nr 9/3, 9/7, 9/8, 9/14 oraz 9/28 o łącznej powierzchni 0,2487 ha, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną;

8)    9/24 o powierzchni 0,2700 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 prawa własności działek nr 9/3, 9/7, 9/8, 9/14 oraz 9/28 o łącznej powierzchni 0,2487 ha, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną;

9)    9/25 o powierzchni 0,2700 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 prawa własności działek nr 9/3, 9/7, 9/8, 9/14 oraz 9/28 o łącznej powierzchni 0,2487 ha, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną;

10)  9/26 o powierzchni 0,2752 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 prawa własności działek nr 9/3, 9/7, 9/8, 9/14 oraz 9/28 o łącznej powierzchni 0,2487 ha, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną.

2. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. części nieruchomości odbyły się w dniach 4,5 i 6 października 2017 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.

3. Działki  przeznaczone do sprzedaży są niezabudowane, w kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięte drzewami. Teren działek jest płaski, z niewielkimi różnicami w poziomie. Na terenie działek istnieją pozostałości fundamentów po nieistniejących budynkach oraz pozostałości po ciągach komunikacji wewnętrznej. Wjazd na nieruchomość od ul. Piłsudskiego, w której umiejscowiona jest sieć wodno-kanalizacyjna i elektryczna, Kurnakowicza – sieć kanalizacyjna i elektryczna, Krasińskiego –sieć wodno-kanalizacyjna i elektryczna oraz z drogi wewnętrznej.

4. Z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu wykazanych na mapie można zapoznać się w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie tel. (22) 5979825 lub (22) 5979824. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uzbrojenie terenu niewykazane na posiadanych mapach.

5. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

6. Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), w przypadku zbycia przez Województwo Mazowieckie każdej z wymienionych w pkt 1 działek ewidencyjnych, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo ich pierwokupu.

7. Dla terenu obejmującego sprzedawane części nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr VIII/79/2003 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 lipca 2003 r., zgodnie z  którym działki położone w Otwocku w rejonie ulic Piłsudskiego, Kurnakowicza i Krasińskiego  oznaczone w ewidencji gruntów pod nr 9/14, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20 (część), 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26 i 9/28 oraz część działki nr 9/20 i część działki nr 9/3 zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem UU (kwartał IX) – teren usług unikatowych. Przeznaczenie kwartału m.in.: usługi unikatowe z dopuszczoną zabudową kilkurodzinną. Część II działki 9/3 – ulica Piłsudskiego – ulica dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 11 m. Działki 9/7 i 9/8 oraz część działki 9/3 – ulica Krasińskiego – ulica dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu. Niewielka część działki 9/20 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które w terminie wpłacą wadium oraz okażą dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 „Warunków przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży części nieruchomości położonych w Otwocku w rejonie ulic Piłsudskiego, Kurnakowicza i Krasińskiego”.

9. Ustala się następujące ceny wywoławcze i wysokości wadium:

1)    dla działki ewidencyjnej wymienionej w ust. 1 pkt 1, cena wywoławcza wynosi 700.000 zł – w tym 23% VAT a wysokość wadium 70.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;

2)    dla działki ewidencyjnej wymienionej w ust. 1 pkt 2, cena wywoławcza wynosi 700.000 zł – w tym 23% VAT a wysokość wadium 70.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;

3)    dla działki ewidencyjnej wymienionej w ust. 1 pkt 3, cena wywoławcza wynosi 660.000 zł – w tym 23% VAT a wysokość wadium 66.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;

4)    dla działki ewidencyjnej wymienionej w ust. 1 pkt 4, cena wywoławcza wynosi 770.000 zł – w tym 23% VAT a wysokość wadium 77.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;

5)    dla działki ewidencyjnej wymienionej w ust. 1 pkt 5, cena wywoławcza wynosi 710.000 zł – w tym 23% VAT a wysokość wadium 71.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;

6)    dla działki ewidencyjnej wymienionej w ust. 1 pkt 6, cena wywoławcza wynosi 680.000 zł – w tym 23% VAT a wysokość wadium 68.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;

7)    dla działek ewidencyjnych wymienionych w ust. 1 pkt 7, cena wywoławcza wynosi 660.000 zł – w tym 23% VAT a wysokość wadium 66.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;

8)    dla działki ewidencyjnej wymienionej w ust. 1 pkt 8, cena wywoławcza wynosi 660.000 zł – w tym 23% VAT a wysokość wadium 66.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;

9)    dla działki ewidencyjnej wymienionej w ust. 1 pkt 9, cena wywoławcza wynosi 660.000 zł – w tym 23% VAT a wysokość wadium 66.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;

10)  dla działki ewidencyjnej wymienionej w ust. 1 pkt 10, cena wywoławcza wynosi 670.000 zł – w tym 23% VAT a wysokość wadium 67.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;

10.  Wadium należy wpłacić do dnia 29 marca 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/Warszawa PKO BP S.A. Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży działki ewidencyjnej.

11.  Zgłoszenie udziału w przetargu oraz oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków drugich przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku w rejonie ulic Piłsudskiego, Kurnakowicza i Krasińskiego ” należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 I piętro pok. 127, w terminie do 29 marca 2018 r.  Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów w formie skanu na adres poczty elektronicznej Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – nieruchomosci@mazovia.pl.

12.  Przetargi odbędą się w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, sala konferencyjna II piętro, w następujących dniach i godzinach:

Dnia  3 kwietnia 2018 r.:

1)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 1 – godzina 9.00,

2)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 2 – godzina 10.30,

3)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 3 – godzina 12.00,

4)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 4 – godzina 13.30.

Dnia 4 kwietnia 2018 r.:

5)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 5 – godzina 9.00,

6)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 6 – godzina 10.30,

7)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 7 – godzina 12.00.

      Dnia 5 kwietnia 2018 r.:

8)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 8 – godzina 9.00,

9)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 9 – godzina 10.30,

10)  przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 10 – godzina 12.00.

13.  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z „Warunkami drugich przetargów ustnych nieograniczonych sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku w rejonie ulic Piłsudskiego, Kurnakowicza i Krasińskiego”, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl.

14.  W przypadku gdy osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca części nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.  Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

16.  Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ani żadne inne wady które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.

17.  W dniu 2 marca 2018 r. r. o godzinie 10.00, nastąpi okazanie części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w okazaniu, powinny stawić się w podanym terminie w miejscu położenia nieruchomości od strony ul. Piłsudskiego.

18.  Dodatkowe informacje o działkach ewidencyjnych będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, numer telefonu (22) 5979825, (22) 5979824.

Lokalizacja