• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ostrołęka, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 798 800.00 zł
  • Powierzchnia: 4 275.00 m 2
Wydanie nr 27/09/2018 z dnia 27 września 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza.

 

 

Postanawia się przeprowadzić przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży:

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna numer 21602/9 z obrębu 0002-2 o powierzchni 0,4275 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OS1O/00071866/7, dla której:

1)    Cena wywoławcza wynosi 798.800,00 zł brutto, w tym:

a)     cena działki – 725.000,00 zł (90,8% ceny) – sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.),

b)     cena 1/4 udziału w drodze wewnętrznej ustanowionej na działce nr 21602/12 – 73.800,00 zł (9,2% ceny), w tym 23% VAT;

2)      Wadium wynosi 79.880,00 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej.

- Nieruchomość  jest zabudowana budynkiem po byłej pralni, wchodzącym w skład byłego zespołu szpitalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek murowany, o powierzchni użytkowej 1.818,70 m2 oraz powierzchni zabudowy 827,10 m2, posiada 3 kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Kształt nieruchomości nieznacznie odbiega od regularnego - pięciobok. Teren jest płaski i korzystny do zagospodarowania. Dostęp do mediów jest zapewniony od ul. Sienkiewicza. Dojazd do nieruchomości poprzez działkę ewidencyjną numer 21602/12, stanowiącą drogę wewnętrzną.

2. nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna numer 21602/10 z obrębu 0002-2 o powierzchni 0,5691 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OS1O/00071866/7, dla której:

1)    Cena wywoławcza wynosi 1.038.800,00 zł brutto, w tym:

a)     cena działki – 965.000,00 zł (92,9% ceny) – sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.),

b)     cena 1/4 udziału w drodze wewnętrznej ustanowionej na działce nr 21602/12 – 73.800,00 zł (7,1% ceny), w tym 23% VAT;

2)    Wadium wynosi 103.880,00 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej.

- Nieruchomość jest zabudowana budynkiem po byłym oddziale gruźliczym, wchodzącym w skład byłego zespołu szpitalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek murowany, o powierzchni użytkowej 721,60 m2 oraz pow. zabudowy 871,27 m2, posiada 1 kondygnację naziemną. Kształt nieruchomości nieznacznie odbiega od regularnego. Teren jest płaski i korzystny do zagospodarowania. Dostęp do mediów jest zapewniony od ul. Sienkiewicza. Dojazd do nieruchomości poprzez działkę ewidencyjną numer 21602/12, stanowiącą drogę wewnętrzną.

3. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna numer 21602/11 z obrębu 0002-2 o powierzchni 0,2443 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OS1O/00071866/7, dla której:

1)    Cena wywoławcza wynosi 565.800,00 zł, w tym 23% VAT;

2)    Wadium wynosi 56.580,00 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej.

- Nieruchomość jest niezabudowana, o korzystnym kształcie, nieznacznie odbiegającym od regularnego – pięciobok, teren płaski. Dostęp do mediów jest zapewniony od ul. Sienkiewicza, do której działka posiada bezpośredni dostęp. Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta mieszanym drzewostanem i krzewami.

4. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna numer 21603/1 z obrębu 0002-2 o powierzchni 0,2630 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OS1O/00071866/7, dla której:

1)    Cena wywoławcza wynosi 615.000,00 zł, w tym 23% VAT;

2)    Wadium wynosi 61.500,00 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej.

- Nieruchomość jest niezabudowana, posiada nieregularny, ale korzystny kształt, teren płaski. Dostęp do mediów jest zapewniony od ul. Sienkiewicza, do której działka posiada bezpośredni dostęp. Działka na pow. ok. 450 m2 została utwardzona trelinką betonową, w pozostałej części jest porośnięta drzewostanem sosnowym i krzewami.

5. Działka ewidencyjna numer 21602/12 stanowi drogę wewnętrzną zapewniającą obsługę dla działek ewidencyjnych nr 21602/7, 21602/8, 21602/9, 21602/10.

6. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejon „Śródmieście Płd.–Goworowska” w Ostrołęce zatwierdzonym Uchwałą nr 118/XIX/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2007 r., działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem UZ 1 – określającym usługi zdrowia i opieki społecznej – jako przeznaczenie podstawowe oraz usługi z dziedziny oświaty, handlu – jako przeznaczenie towarzyszące; na danym terenie dopuszcza się również funkcję mieszkaniową (w tym także mieszkalnictwo zbiorowe).

7. Z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu wykazanych na mapie można zapoznać się w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3, pokój 522. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uzbrojenie terenu niewykazane na posiadanych mapach.

8. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które w terminie wpłacą wadium oraz okażą dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 „Warunków przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza”.

10. Wadium należy wpłacić do dnia 4 grudnia 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/Warszawa PKO  BP S.A. nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

11. Zgłoszenie udziału w przetargu o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza” należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, w terminie do dnia 4 grudnia 2018 r. do godz. 1600. Dopuszcza się przesłanie powyższego dokumentu w formie skanu na adres poczty elektronicznej Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – nieruchomosci@mazovia.pl.

12. W dniu 24 października 2018 r. o godzinie 11.00 oraz w dniu 14 listopada 2018 r. o godzinie 11.00 nastąpi okazanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w okazaniu, powinny zgłosić się w tym terminie na miejsce położenia nieruchomości u zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. Srebrnej.

13. Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 10 grudnia 2018 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 w Warszawie, II piętro, sala konferencyjna, w następujących godzinach:

1)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 21602/9 – godzina 10.00,

2)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 21602/10 – godzina 11.00,

3)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 21602/11 – godzina 12.00,

4)    przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 21603/1 – godzina 13.00.

14. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza”, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl.

15. W przypadku, gdy osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

17. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.

18. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Brechta 3 , pok. 522 oraz pod numerami telefonów (22) 5979875, (22) 5979824.

Lokalizacja