wydanie nr 13/09/2017 z dnia 13 września 2017 roku, ISSN 2392-215X
ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
ARCHIWALNE
2017-09-13

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

 • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
 • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
 • Przedmiot ogłoszenia: obiekt użytkowy
 • Lokalizacja: Szczecinek (zachodniopomorskie)
 • Cena: 560 000.00 zł
 • Powierzchnia: 413.60 m²

Szczegóły

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

 

Na łączną sprzedaż poniższych nieruchomości położonych w Szczecinku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 59, które mogą stanowić funkcjonalną całość.

 

 

 • Lokal użytkowy położony na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, dane ujawnione w Księdze Wieczystej: powierzchnia użytkowa: 34,9 m2 wraz z udziałem we współwłasności o wielkości 34/1000 do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu.

 - lokal – KW nr KO1I/00025847/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych,

 - grunt - KW nr KO1I/00017161/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych,

 

 • Lokal użytkowy położony na parterze budynku mieszkalno - użytkowego, dane ujawnione w Księdze Wieczystej: powierzchnia użytkowa: 169,30 m2 wraz z czterema pomieszczeniami przynależnymi (piwnice) o powierzchni użytkowej 103,80 m2 oraz z udziałem o wielkości 180/1000 we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu.

 - lokal - KW nr KO1I/00017176/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych,

- grunt - KW nr KO1I/00017161/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych,

 

 • Lokal mieszkalny nr 3 położony na 1 piętrze budynku mieszkalno - użytkowego, dane ujawnione w Księdze Wieczystej: powierzchnia użytkowa wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 105,06 m2 oraz z udziałem o wielkości 104/1000 we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu.

- lokal – KW nr KO1I/00027375/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych,

- grunt – KW nr KO1I/00017161/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Rzeczywista łączna powierzchnia lokali położonych na parterze budynku, wykazana podczas inwentaryzacji budowlanej budynku wynosi:198,78m2.

Rzeczywista łączna powierzchnia lokali położonych na 1 piętrze budynku, wykazana podczas inwentaryzacji budowlanej budynku wynosi: 100,47m2  oraz powierzchnia najmu 13,85m2.

Rzeczywista łączna powierzchnia pomieszczeń przynależnych (piwnic) wykazana podczas inwentaryzacji budowlanej budynku wynosi:112,94m2.

 

Powyższe nieruchomości używane były dotychczas jako funkcjonalna całość – połączone są ze sobą wewnętrzną klatką schodową, która nie stanowi przedmiotu własności Energa Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o., lecz jest wynajmowana.

 

Dział III i IV ksiąg wieczystych są wolne od wpisów.

 

Lokale były wykorzystywane, jako biuro obsługi klienta.

            


Łączna cena wywoławcza wynosi: 560 000 zł. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Wadium w kwocie: 16 800 zł.

. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest, w szczególności:

1)     złożenie pisemnej oferty zawierającej:

- imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę Oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę za nabycie praw do Nieruchomości, nie mniejszą od Ceny Wywoławczej.

2)     załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz stanem prawnym, technicznym nieruchomości, zgodzie na stosowanie Regulaminu Przetargu i akceptacji stanu nieruchomości bez zastrzeżeń,

3)     załączenie do oferty dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania uczestnika przetargu,  (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis KRS, pełnomocnictwo do reprezentacji, kopia dowodu osobistego),

4)     wpłacenie kwoty wadium na konto w Banku PEKAO SA o numerze 58 1240 5282 1111 0000 4894 0184 przed upływem terminu składania oferty oraz dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty.

 

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, na adres ENERGA Centrum Usług Wspólnych Al. Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Szczecinek  ul. Kardynała Wyszyńskiego 59 – do rąk własnych Dagmara Kaniecka, za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej  lub osobiście, w terminie do dnia 15 listopada 2017  roku do godz.12.00 r

 

Rozstrzygnięcie Przetargu nastąpi w okresie związania Oferentów ofertami.

ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Przetargu, odwołania bądź zmiany Regulaminu przetargu, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.

        

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, zamieszczonym na stronach internetowych :

http://bip.energa.pl/ogloszenia_o_sprzedazy_nieruchomosci.xml 

http://grupa.energa.pl/nieruchomosci.xml

 

 

 

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Dagmara Kaniecka, tel. (58) 771 87 92, 
e-mail: Dagmara.Kaniecka@energa.pl


Ogłoszenie


Karta Nieruchomości

 

Oświadczenie

 

Regulamin

 

Załącznik 1 do regulaminu

 

Załącznik 2 do regulaminu

 

Załącznik 3 do regulaminu

Lokalizacja