wydanie nr 13/09/2017 z dnia 13 września 2017 roku, ISSN 2392-215X
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek
ARCHIWALNE
2017-09-13

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: działka
  • Lokalizacja: Żernica (śląskie)
  • Cena: 21 000.00 zł
  • Powierzchnia: 4 974.00 m²

Szczegóły

WÓJT   GMINY

PILCHOWICE

o g ł a s z a:

 

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek:

 

 

Położonych w Żernicy w rejonie ul. Gliwickiej, Gmina Pilchowice woj. śląskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzone są  księgi wieczyste GL1G/00025593/1 i GL1G/00019439/9, wolne od obciążeń i zobowiązań.  

 

Działki nr 216/175, 687/152, 693/152, 694/152  o łącznej  powierzchni  0.4974 ha

 

Kształt działek nieregularny, w klasach bonitacyjnych RIVa i ŁIV

                                                                                                                  

Cena wywoławcza do sprzedaży    21.000,00 zł.

 

Działki położone są w terenach, dla których Gmina Pilchowice nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest  od podatku od towarów i usług  (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1221 ze zm.).

 

Uwagi:  
W związku z tym, że działki stanowią grunty  rolne, do sprzedaży  mają zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia z dnia 11 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2052 ze zm.)

 

Dotychczasowemu  dzierżawcy w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 3 wyżej cytowanej ustawy,  przysługuje prawo pierwokupu (uregulowane przez art. 596 i nast. kodeksu cywilnego
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 459 ze zm.)

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  19 października 2017r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6.

 

Wadium na nieruchomości - w wysokości 5% ceny wywoławczej  należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy nr 15 8460 0008 2002 0005 8825 0009 Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach Oddział w Pilchowicach ul. Rynek 10 do dnia  13  października 2017r.

 

Ewentualna wycinka drzew i krzewów z w/w nieruchomości, wymaga zgody Wójta Gminy Pilchowice.

 

Z regulacjami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu na stronach internetowych  www.bip.pilchowice.pl, http://portal.gison.pl/pilchowice lub w Urzędzie Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6, pokój nr 10 I piętro.

 

 

Na przetarg należy zgłosić się z:

- w przypadku rolników -  wymaganymi dokumentami,  potwierdzającymi uprawnienia do nabycia gruntów, określonymi w  art. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia  11 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2052 ze zm.),

- oryginałem dowodu wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości,

- w przypadku osób fizycznych – dowodem tożsamości,
- oświadczeniem współmałżonka o zgodzie na udział w przetargu bądź oświadczenie o ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżonków,

- w przypadku osób prawnych – aktualnym odpisem z właściwego dla danego podmiotu rejestru lub  aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważne 3 miesiące), pełnomocnictwami, dowodami tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

 

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo mocodawcy w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.

Brak jednego z powyższych dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia wylicytowanej nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od jego: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym.

 

 

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty sądowe nabywca zobowiązany jest do uiszczenia w dniu spisania aktu notarialnego w kancelarii notarialnej.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.).

 

W dniu 28.08.2017r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) 

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu przetargu a w uzasadnionych przypadkach odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy  www.bip.pilchowice.pl,  prasie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Dodatkowych, szczegółowych  informacji udzielają P. Maria Wymysło, P. Gabriela Kaleta - Urząd Gminy w Pilchowicach pokój nr 10 I piętro, tel. 32/ 235-65-69, 32/332-71-67

 

Lokalizacja