wydanie nr 11/09/2017 z dnia 11 września 2017 roku, ISSN 2392-215X
sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie Nowe Miasto przy ul. Kamiennej w Dzierżoniowie
ARCHIWALNE
2017-09-11

sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie Nowe Miasto przy ul. Kamiennej w Dzierżoniowie

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: biuro/obiekt biurowy
  • Lokalizacja: Dzierżoniów (dolnośląskie)
  • Cena: 150 540.00 zł
  • Powierzchnia: 1 927.00 m²

Szczegóły

Burmistrz Dzierżoniowa

zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie Nowe Miasto

przy ul. Kamiennej w Dzierżoniowie, Kw 47166 

 

Nr działek

Powierzchnia [m²]

Cena wywoławcza netto [zł.]

Wysokość wadium

Godzina przetargu

1050/17*

1927

150 540,00

15 100,00

10:00

1050/18

2092

140 580,00

14 100,00

10:15

1050/19

2091

140 510,00

14 000,00

10:30

*przez część działki nr 1050/17 przebiega sieć wodociągowa

 

Przeznaczenie działek............   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Termin przetargu .................. 18.10.2017r.

Miejsce przetargu ................. sala nr 14 Urzędu Miasta Dzierżoniowa (I piętro)

Wadium................................ należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 50 9527 0007 0046 7773 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 13.10.2017r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.

 

- Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu, po odliczeniu wadium, należy uiścić w na konto Urzędu Miasta Nr 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 Bank Spółdzielczy  w Dzierżoniowie w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

- Dowód wniesienia wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu.

- W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

- Oferent może zapoznać się z regulaminem przetargu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta -stanowisko E lub na stronie internetowej http://bip.um.dzierzoniow.pl.

- Na terenie sprzedawanych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XXV/178/12 z dnia 27 sierpnia 2012r. przez Radę Miejską w Dzierżoniowie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2012 r., poz.4048). W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

- Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z uzbrojeniem oraz  planowanym uzbrojeniem terenu, jego obecnym zagospodarowaniem oraz zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.

- Nabywca nieruchomości przed jej zabudowaniem zobowiązany będzie do wyłączenia działki z produkcji rolnej na swój koszt.

- W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016 poz.2147)

- Obecnie organizowany jest kolejny przetarg na zbycie działek, poprzednie odbyły się 15.03.2017 r., 17.05.2017 r., 26.07.2017 r.

- Koszty notarialne i sądowe nabycia w/w nieruchomości ponosi oferent.

- Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.

- Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta - Biuro Obsługi Klienta stanowisko E, tel. 74 645-08-70/71, informacje o przetargu znajdują się również na stronie internetowej http://bip.um.dzierzoniow.pl.

- Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.  

Dariusz Kucharski

Burmistrza Dzierżoniowa

Dzierżoniów, 8 września 2017 r.

Lokalizacja