wydanie nr 11/09/2017 z dnia 11 września 2017 roku, ISSN 2392-215X
sprzedaż działki niezabudowanej
ARCHIWALNE
2017-09-11

sprzedaż działki niezabudowanej

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: biuro/obiekt biurowy
  • Lokalizacja: Dzierżoniów (dolnośląskie)
  • Cena: 1 714.00 zł
  • Powierzchnia: 150 000.00 m²

Szczegóły

Burmistrz Dzierżoniowa

zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż działki niezabudowanej wraz z udziałem 1/12 w działce dojazdowej

położonej w Dzierżoniowie przy ul. Karola Szymanowskiego, w obrębie Zatorze,
KW 16 234/6

 

 

Nr działek

Powierzchnia [m²]

Cena wywoławcza netto [zł]

Wysokość wadium

Godzina przetargu

115/12

1714

150 000,00

15 000,00

10:45

 

  • Cena nieruchomości obejmuje działkę wraz z udziałem 1/12 w działce 341/13 obręb Zatorze  o pow. 160 m² stanowiącej dojazd, KW 49264/5

 

Przeznaczenie działki.............   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Termin przetargu .................. 18.10.2017 r.

Miejsce przetargu ................. sala nr 14 Urzędu Miasta Dzierżoniowa (I piętro)

Wadium................................ należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 50 9527 0007 0046 7773 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 13.10.2017r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.

 

- Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu, po odliczeniu wadium, należy uiścić  na konto Urzędu Miasta Nr 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 Bank Spółdzielczy  w Dzierżoniowie w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

- Dowód wniesienia wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu.

- W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

- Oferent może zapoznać się z regulaminem przetargu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta -stanowisko E lub na stronie internetowej http://bip.um.dzierzoniow.pl.

- Na terenie sprzedawanych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/273/09 z dnia 29 czerwca 2009r. przez Radę Miejską w Dzierżoniowie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 07.09.2009r. Nr 147, poz. 2859). W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

- Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z uzbrojeniem terenu, jego obecnym zagospodarowaniem oraz zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.

- W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016 poz.2147)

- Obecnie organizowany jest kolejny przetarg na zbycie działek, poprzednie odbyły się 24.08.2016 r., 26.10.2016 r., 18.01.2017 r., 22.03.2017 r., 31.05.2017 r.,26.07.2017 r.

- Koszty notarialne i sądowe nabycia w/w nieruchomości ponosi oferent.

- Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.

- Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miasta - Biuro Obsługi Klienta stanowisko E, tel. 74 645-08-70/71, informacje o przetargu znajdują się również na stronie internetowej http://bip.um.dzierzoniow.pl.

- Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.  

Dariusz Kucharski

Burmistrz Dzierżoniowa

Dzierżoniów, 8 września 2017r.

 

Lokalizacja