wydanie nr 08/09/2017 z dnia 08 września 2017 roku, ISSN 2392-215X
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
ARCHIWALNE
2017-09-08

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: działka
  • Lokalizacja: Wolin (zachodniopomorskie)
  • Cena: 115 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 836.00 m²
  • Dodatkowe informacje:

Szczegóły

OGŁOSZENIE  
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2016 r.  poz. 2174 ze zm.)  oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z  2014 r.  poz. 1490). 

Starosta Kamieński

ogłasza na dzień 10 października  2017 roku  szósty  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność Skarbu Państwa

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

KW

Powierzchnia działki

w ha

Cena wywoławcza brutto

w zł.

 

Wysokość wadium

w zł.

 

Minimalne postąpienie

Godzina przetargu

1.

320706_4.0004.  268/9

użytek - Bp 

Nr SZ1K/00025706/5

 

0,1836

 

115.000,00

 

11.500,00

1 % ceny wywoławczej,                 z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10:30

Przeznaczenie w planie: zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin  działka  nr 268/9,  obręb 4 miasta Wolin, leży na terenie  istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

 I przetarg przeprowadzony w dniu 23.09.2015 roku,

II przetarg przeprowadzony w dniu 15.03.2016 roku,

III przetarg przeprowadzony w dniu 11.08.2016 roku,

IV przetarg przeprowadzony w dniu 26.01.2017 roku,

V przetarg przeprowadzony w dniu 25.07.2017 roku,

zakończyły się  wynikiem negatywnym

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim przy  ulicy Wolińskiej 7b, w sali konferencyjnej (I pietro). 

 

WARUNKI  PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości podanej w tabeli w terminie do dnia  05 października 2017 roku    w kasie Starostwa lub przelewem  na konto Starostwa : Bank Spółdzielczy w Wolinie Filia w Kamieniu Pomorskim  Nr 31 9393 0000 0001 5929 2000 0090.

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

2. Stawienie się osobiście na przetargu lub ustanowienia pełnomocnika

3. Przedłożeniu Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:

-        okazanie dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu

-        w przypadku udziału pełnomocnika – przedłożeniu oryginału  pełnomocnictwa,

-        małżonkowie oboje biorą udział w przetargu lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka do celów przetargowych,    (do podpisania umowy notarialnej pełnomocnictwo musi być udzielone notarialnie),

-        pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu,

-        aktualnego odpisu właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych,

-        uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników dla Spółek z o.o. w sprawie nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz listę Wspólników Spółki z o.o. 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE PRZETARGU

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wadium, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu na konto Starostwa Powiatowego lub w Kasie Urzędu tak aby w przeddzień zawarcia aktu notarialnego znajdowała się na koncie sprzedającego.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przetargu.

Starosta Kamieński może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg lub uznać skargę za bezzasadną.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 17B w  budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim lub pod nr  tel. 91 38 23 929 bądź na stronie internetowej Starostwa Powiatowego tj. www.bip.powiatkamienski.pl w kolumnie przetargi Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne – wskazania granic działki)  ponosi nabywca.

Starosta Kamieński zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości (art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016r.  poz. 2174 ze zm.).

 

 

                                                                                                                                                          STAROSTA KAMIEŃSKI

JÓZEF MALEC

Lokalizacja