• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Białystok, Woj. Podlaskie
Wydanie nr 13/02/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku*
ul. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok 

ogłasza sprzedaż w formie przetargu ogólnodostępnego
n/w składników majątkowych.

Znak sprawy: PSGBI.NTST.822.001.18

 

1.    Zbywca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PSG sp. z o.o.”) Zakład Gazowniczy w Białymstoku., ul. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

2.    Przedmiot sprzedaży:

Lp.

Nr inwentarzowy/

SAT

Marka pojazdu

Numer rejestracyjny

Opis stanu technicznego

Rok produkcji

Cena wywoławcza netto  

Wartość wadium

1

742506540303

Fiat Doblo z zabudową

WK 16649

Samochód z fabryczną instalacją na cng (gaz ziemny), dozór butli kończy się w październiku  2018 silnik nadmiernie  zużywa olej. Przebieg 116860 km

ilość miejsc: 2

pojemność silnika: 1596 cm3

moc silnika; 68 kw

 

2006

5 650,00

500,00

2

742506540304

Fiat Doblo z zabudową

WK 16687

Samochód z fabryczną instalacją na cng (gaz ziemny), dozór butli kończy się w listopadzie 2018. Przebieg 114315 km

ilość miejsc: 2

pojemność silnika: 1596 cm3

moc silnika; 68 kw

2006

5 650,00

500,00

3

742506540052

Peugeot Partner z zabudową

WI 2081V

Przebieg: 153536 km

ilość miejsc: 2

pojemność silnika: 1360 cm3

moc silnika; 55 kw

 

2005

5 500,00

500,00

4

741006479789

Peugeot 207

WI 9942U

Przebieg: 208156 km

ilość miejsc: 5

pojemność silnika: 1360 cm3

moc silnika; 55 kw

 

2006

7 300,00

700,00

5

741006479869

Peugeot 308

WI 2080V

Przebieg: 180330 km

ilość miejsc: 5

pojemność silnika: 1598 cm3

moc silnika; 88 kw

silnik nadmiernie zużywa olej

 

2008

11 200,00

1000,00

6

741006479918

Renault Clio

WI 1098P

Przebieg: 206874 km

ilość miejsc: 5

pojemność silnika: 1149 cm3 moc silnika; 55 kw

silnik nadmiernie zużywa olej, nieszczelny układ klimatyzacji

2010

6 800,00

600,00

7

760000000062

Wózek elektryczny wna-1320

 

Moc silnika: 2,5 KW. Uszkodzona wentylnica w jednym kole

1988

3 100,00

300,00

 

Pojazdy można oglądać w siedzibie  Oddziału Zakładu  Gazowniczego w Białymstoku przy
ul. Sosabowskiego 24 w dniach  12 - 23.02.2018 w godz. 8.00-14.00.

Umówienie terminu oględzin pojazdów oraz uzyskanie wszelkich informacji w temacie przetargu pod numerami telefonów:  085 664 59 74, kom. 663 500 155 oraz  85 664 59 91, kom. 609 903 065

 

3.    Cena wywoławcza w zł:

Podana w tabeli w pkt 2 powyżej. Cena nie zawiera 23% podatku VAT.

4.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1)    złożenie pisemnej oferty w zabezpieczonej kopercie z napisem: Oferta przetargowa na zakup pojazdu - nie otwierać”, pod adresem: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, Kancelaria pokój nr 21 do dnia 26.02.2018 r. do godziny 9.00  (decyduje data wpływu oferty),

  1. w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wydrukiem, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 168, poz. 1186 ze zm.) albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dopuszcza się aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. wraz (jeśli dotyczy) z umową nabywców występujących wspólnie oraz właściwymi pełnomocnictwami osób reprezentujących te podmioty w przypadku wystąpienia pełnomocnika.

2)      wpłata wadium w wysokości podanej tabeli w pkt.2 powyżej. Wadium należy wpłacić     najpóźniej w dniu 23.02.2018 r. przelewem na konto Banku Pekao SA:
86 1240 6292 1111 0010 7093 7542 ze wskazaniem przedmiotu przetargu (przykładowy opis przelewu: wadium samochód WI 2080V). Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do składanej oferty. W przypadku wybranej oferty wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z wyłączeniem pełnomocnictw osób reprezentujących nabywców występujących wspólnie, które winny być złożone
w formie oryginału.

5.    Dodatkowe uwagi:

1)   otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2018  roku o godzinie 10.00. w siedzibie Oddziału Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, sala nr 25. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona.

2)   cena w składanej ofercie jest ceną netto. Zostanie do niej doliczony podatek VAT wg stawki 23%

3)    termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od dnia składania ofert.

4)    organizator przetargu wybierze oferenta, który spełni stawiane warunki i zaoferuje najwyższą cenę spośród złożonych ofert. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferuje (najwyższą) tę samą cenę, oferenci zostaną zawiadomieni o konieczności złożenia ofert konkurencyjnych,

5)    oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest zobowiązany do zapłaty ceny ofertowej w terminie wskazanym w otrzymanej fakturze,

6)    informacja o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) składnika majątkowego zostanie przekazana nabywcy przez Dział Nieruchomości i Transportu. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w siedzibie Oddziału Zakład Gazowniczego w Białymstoku.   Przy odbiorze składnika majątkowego nabywca zobowiązany jest do przedstawienia osobie przekazującej wskazanej przez kierownika komórki organizacyjnej: potwierdzenia wyboru oferty nabywcy, potwierdzenia zapłaty ceny nabycia, dowodu osobistego.

7)    w przypadku gdy nabywca wyłoniony w przeprowadzonym przetargu zrezygnuje
z prawa zakupu, w jego miejsce wstępuje kolejny oferent biorący udział w przetargu
z najwyższą ceną spośród pozostałych ofert,

8)    organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub
w części bez podania przyczyny,

 

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanych składników majątkowych.

 

Ogłoszenie

 

Formularz ofertowy

 

Zdjęcia

Lokalizacja