Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
Na Sprzedaż Kosiarka rotacyjna do ciągnika
2017-08-31
Dodaj do schowka +
Print

Na Sprzedaż Kosiarka rotacyjna do ciągnika

  • Typ ogłoszenia: Ruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: maszyny rolnicze
  • Lokalizacja: Szczecin (zachodniopomorskie)
  • Cena: 360.00 zł

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin

ogłasza ogólnodostępną sprzedaż
n/w składników majątkowych.

Znak sprawy: PSG/WH00/DR/NRT/SN/330-30/2017

 

1.     Zbywca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PSG sp. z o.o.”) Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin.

2.    Przedmiot sprzedaży:

Lp.

Nr inwentarzowy/SAT

Nazwa składnika majątkowego

Rok produkcji

Opis stanu technicznego

Cena minimalna netto

1

N592-00-95920000263

Kosiarka rotacyjna

do ciągnika

2009

Uszkodzony układ przeniesienia napędu

360,00 PLN

 

3.    Cena netto w zł:

Cena z wolnej ręki na podstawie złożonych ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę netto. Cena złożona w ofercie jest cena netto i zostanie ona powiększona przy sprzedaży o podatek VAT wg stawki 23%.

4.    Warunkiem złożenia oferty jest:

1)    złożenie pisemnej oferty w zabezpieczonej kopercie z napisem: “oferta na zakup kosiarki”, w siedzibie organizatora przetargu (adres: ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin, budynek nr I(A), sekretariat/kancelaria do dnia 25.09.2017 roku do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty),

a. w odniesieniu do podmiotów gospodarczych aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 168, poz. 1186 ze zm.) albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dopuszcza się aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b. umową nabywców występujących wspólnie oraz właściwymi pełnomocnictwami osób reprezentujących te podmioty w przypadku wystąpienia pełnomocnika,

W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z wyłączeniem pełnomocnictw osób reprezentujących nabywców występujących wspólnie, które winny być złożone
w formie oryginału.

 

5.    Dodatkowe uwagi:

1)    otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie organizatora przetargu (adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin, Budynek I(A), I piętro, sala 107), oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona,

2)    termin związania ofertą wynosi 21 dni liczonych od dnia składania ofert,

3)    Organizator przetargu wybierze oferenta, który spełni stawiane warunki i zaoferuje najwyższą cenę spośród złożonych ofert. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferuje (najwyższą) tę samą cenę, oferenci zostaną zawiadomieni o konieczności złożenia ofert konkurencyjnych,

4)    oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest zobowiązany do zapłaty ceny ofertowej w terminie wskazanym w otrzymanej fakturze,

5)    informacja o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) składnika majątkowego zostanie przekazana nabywcy przez Dział Nieruchomości i Transportu/Sekcja Transportu.

6)    Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie. Kosiarkę rotacyjną można oglądać na ul. Nadodrzańskiej 5 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

7)    Przy odbiorze składnika majątkowego nabywca zobowiązany będzie do przedstawienia osobie przekazującej wskazanej przez kierownika komórki organizacyjnej: potwierdzenia wyboru oferty nabywcy, potwierdzenia zapłaty ceny nabycia, dowodu osobistego,

8)    w przypadku gdy nabywca wyłoniony w przeprowadzonym przetargu zrezygnuje
z prawa zakupu, w jego miejsce wstępuje kolejny oferent biorący udział w przetargu
z najwyższą ceną spośród pozostałych ofert,

9)    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub
w części bez podania przyczyny,

informacje na temat:

a. zbywanych składników majątkowych, udzielane będą:

w sprawie kosiarki pod numerem telefonu: 91-42-274, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00,

b. warunków i zasad uczestnictwa w przetargu, udzielane będą pod numerami telefonów 91-42-47-192 lub 91-42-47-144 lub 91-42-47-115, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 14:00 (z wyłączeniem dnia przetargu).

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanych składników majątkowych.

Załącznik:

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy na zakup składnika majątkowego.

Lokalizacja