• Wydanie nr 17/07/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Białystok, Woj. Podlaskie
Wydanie nr 08/11/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku*
ul. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok 

ogłasza sprzedaż w formie I przetargu ogólnodostępnego n/w składników majątkowych.

Znak sprawy: PSGBI.NTST.813.012.18

 

1.    Zbywca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PSG sp. z o.o.”) Zakład Gazowniczy w Białymstoku., ul. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

2.    Przedmiot sprzedaży:

Lp.

Nr inwentarzowy/

SAT

Marka pojazdu

Numer rejestracyjny

Opis stanu technicznego

Rok produkcji

Cena wywoławcza netto  

Wartość wadium

1

742506539861

MAN LE 10.220 4x4

WI1033V

Normalne ślady eksploatacji,

Przebieg 101608 km

ilość miejsc: 7

pojemność silnika: 6871 cm3

moc silnika; 161 kw

2004

45 150,00

4 500,00

 

Pojazdy można oglądać w siedzibie  Oddziału Zakładu  Gazowniczego w Białymstoku przy
ul. Sosabowskiego 24 w dniach  06 – 20.11.2018 w godz. 8.00-14.00.

Umówienie terminu oględzin pojazdów oraz uzyskanie wszelkich informacji w temacie przetargu pod numerami telefonów:  085 664 59 74, kom. 663 500 155 oraz  85 664 59 91, kom. 609 903 065

3.    Cena wywoławcza w zł:

Podana w tabeli w pkt 2 powyżej. Cena nie zawiera 23% podatku VAT.

 

4.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1)    złożenie pisemnej oferty w zabezpieczonej kopercie z napisem: Oferta przetargowa na zakup pojazdu - nie otwierać”, pod adresem: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, Sekretariat pokój nr 21 do dnia 21.11.2018 r. do godziny 9.00  (decyduje data wpływu oferty),

a.    w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wydrukiem, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 168, poz. 1186 ze zm.) albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dopuszcza się aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b.    wraz (jeśli dotyczy) z umową nabywców występujących wspólnie oraz właściwymi pełnomocnictwami osób reprezentujących te podmioty w przypadku wystąpienia pełnomocnika.

2)      wpłata wadium w wysokości podanej tabeli w pkt.2 powyżej. Wadium należy wpłacić     najpóźniej w dniu 20.11.2018r. przelewem na konto Banku Pekao SA:
86 1240 6292 1111 0010 7093 7542
ze wskazaniem przedmiotu przetargu (przykładowy opis przelewu: wadium samochód WI 1059V). Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do składanej oferty. W przypadku wybranej oferty wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z wyłączeniem pełnomocnictw osób reprezentujących nabywców występujących wspólnie, które winny być złożone
w formie oryginału.

5.    Dodatkowe uwagi:

1)   otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2018  roku o godzinie 10.00. w siedzibie Oddziału Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, sala nr 25. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona.

2)   cena w składanej ofercie jest ceną netto. Zostanie do niej doliczony podatek VAT wg stawki 23%

3)    termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od dnia składania ofert.

4)    organizator przetargu wybierze oferenta, który spełni stawiane warunki i zaoferuje najwyższą cenę spośród złożonych ofert. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferuje (najwyższą) tę samą cenę, oferenci zostaną zawiadomieni o konieczności złożenia ofert konkurencyjnych,

5)    oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest zobowiązany do zapłaty ceny ofertowej w terminie wskazanym w otrzymanej fakturze,

6)    informacja o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) składnika majątkowego zostanie przekazana nabywcy przez Dział Nieruchomości i Transportu. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w siedzibie Oddziału Zakład Gazowniczego w Białymstoku. Przy odbiorze składnika majątkowego nabywca zobowiązany jest do przedstawienia osobie przekazującej wskazanej przez kierownika komórki organizacyjnej: potwierdzenia wyboru oferty nabywcy, potwierdzenia zapłaty ceny nabycia, dowodu osobistego.

7)    w przypadku gdy nabywca wyłoniony w przeprowadzonym przetargu zrezygnuje
z prawa zakupu, w jego miejsce wstępuje kolejny oferent biorący udział w przetargu
z najwyższą ceną spośród pozostałych ofert,

8)    organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub
w części bez podania przyczyny,

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanych składników majątkowych.


Lokalizacja