• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Szczecin, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 15/12/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin

ogłasza I przetarg ogólnodostępny na sprzedaż
(w formie przetargu ofertowego) n/w składników majątkowych.

Znak sprawy: PSG/WH00/DR/NRT/SN/330-89/2017

 

1.    Zbywca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PSG sp. z o.o.”) Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin.

2.    Przedmiot sprzedaży:

Lp.

Nr inwentarzowy/

SAT

Oznaczenie aktywów trwałych

Numer seryjny

Opis stanu technicznego

Rok produkcji

Cena brutto

1

760000000013

Wózek akumulatorowy TYP-EP-0062

 

Sprzęt używany - sprawny

 

7900,00

 

3.    Cena wywoławcza w zł:

Podana w tabeli w pkt 2 powyżej. Cena zawiera 23% podatek VAT.

4.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1)    złożenie pisemnej oferty w zabezpieczonej kopercie z napisem: “Wózek akumulatorowy TYP-EP-0062, w siedzibie organizatora przetargu (adres: ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin, budynek nr I(A), sekretariat/kancelaria do dnia 18.12.2017 roku do godziny 10:00,

  1. w odniesieniu do podmiotów gospodarczych aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 168, poz. 1186 ze zm.) albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dopuszcza się aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. umową nabywców występujących wspólnie oraz właściwymi pełnomocnictwami osób reprezentujących te podmioty w przypadku wystąpienia pełnomocnika.

W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z wyłączeniem pełnomocnictw osób reprezentujących nabywców występujących wspólnie, które winny być złożone
w formie oryginału.

 

5.    Dodatkowe uwagi:

1)    otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2017 roku o godzinie 10:40 w siedzibie organizatora przetargu (adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin, Budynek I(A), I piętro, sala 107), oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona,

2)    termin związania ofertą wynosi 21 dni liczonych od dnia składania ofert,

3)    organizator przetargu wybierze oferenta, który spełni stawiane warunki i zaoferuje najwyższą cenę spośród złożonych ofert. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferuje (najwyższą) tę samą cenę, oferenci zostaną zawiadomieni o konieczności złożenia ofert konkurencyjnych,

4)    oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest zobowiązany do zapłaty ceny ofertowej w terminie wskazanym w otrzymanej fakturze,

5)    informacja o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) składnika majątkowego zostanie przekazana nabywcy przez Biuro Zarządzania Nieruchomościami/Biuro Transportu/Dział Nieruchomości i Transportu.

6)    Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie. Wózek akumulatorowy TYP-EP-0062 można oglądać na ul. Tama Pomorzańska 26 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

7)    Przy odbiorze składnika majątkowego nabywca zobowiązany będzie do przedstawienia osobie przekazującej wskazanej przez kierownika komórki organizacyjnej: potwierdzenia wyboru oferty nabywcy, potwierdzenia zapłaty ceny nabycia, dowodu osobistego,

8)    w przypadku gdy nabywca wyłoniony w przeprowadzonym przetargu zrezygnuje
z prawa zakupu, w jego miejsce wstępuje kolejny oferent biorący udział w przetargu
z najwyższą ceną spośród pozostałych ofert,

9)    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub
w części bez podania przyczyny,

informacje na temat:

  1. zbywanych składników majątkowych, udzielane będą pod numerami
    telefonów: 91-42-47-115, 91-42-47-192 lub 91-42-47-144, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 14:00,
  2. warunków i zasad uczestnictwa w przetargu, udzielane będą pod numerami telefonów 91-42-47-192 lub 91-42-47-144, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 14:00 (z wyłączeniem dnia przetargu).

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanych składników majątkowych.

 

Ogłoszenie

 

Formularz ofertowy

Lokalizacja