• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Kruszwica, Woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Cena: 538 000.00 zł
Wydanie nr 10/03/2016 z dnia 10 marca 2016 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Przetarg - na sprzedaż Dyfuzora typu DC-10, rok bud. 1984, znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy. woj. kujawsko-pomorskie

 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż na podst. art.19 ustawy z dn. 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r poz. 747 ze zm. ) n/w składnika majątku ruchomego:

1.Dyfuzora typu DC-10, rok bud. 1984, nr inwentarzowy 560/25800/KRU, znajdującego się w Oddziale „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy.

Cena wywoławcza wynosi 538.000,00 (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych netto, która zostanie powiększona o podatek VAT wg stawki 23 %. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 53.800,00 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 5.380,00 (słownie: pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) złotych. Licytacja odbędzie się dnia 06.04.2016 r. o godz. 1200 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 38/40 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. COB/WARSZAWA nr konta 81 2030 0045 1110 0000 0119 3590 z dopiskiem „wadium – Dyfuzor DC-10 w terminie do dnia 05.04.2016 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Janusz Jankowski pod nr tel. kom. 661 664 741. Przedmiot przetargu można obejrzeć w Oddziale „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 38/40, w dni powszednie w godz. od 800 do 1300 do dnia poprzedzającego przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z ww. pracownikiem Spółki. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

Lokalizacja