Wydanie nr 20/09/2018 z dnia 20 września 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
2017-03-03
Dodaj do schowka +
Print

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

 • Typ ogłoszenia: Ruchomości
 • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
 • Przedmiot ogłoszenia: samochody osobowe
 • Lokalizacja: Wrocław (dolnośląskie)
 • Dodatkowe informacje:

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż n/w składników majątkowych.

Znak sprawy: 16/NRT/PRZ/2017 

1.    Zbywca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PSG sp. z o.o.”) Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław.

 

2.    Przedmiot sprzedaży:

Lp.

Nr inwentarzowy/

SAT

Oznaczenie aktywów trwałych

Numer seryjny

Opis stanu technicznego

Rok produkcji

Cena brutto

Wadium

Lokalizacja przedmiotu przetargu

 

 

Przebieg

km

Informacje techniczne

1

742000000243

RENAULT TRAFIC

DW 8678K

210965

Samochód dostawczy, pojemność silnika 1998 cm3, nieaktualne badania techniczne, kolor żółty, zasilany benzyną i CNG

2004

4 156,00 zł

415,60 zł

Wrocław

2

742000000295

FIAT DUCATO

DW 4706V

135332

Samochód dostawczy, pojemność silnika 1998 cm3, nieaktualne badania techniczne, kolor żółty, zasilany benzyną i CNG

2006

6 686,00 zł

668,60 zł

Wrocław

3

484000000026

Spawarka spalinowo – przewoźna

X

X

Zespół spawalniczy z napędem spalinowym EWD 315

1986

750,00 zł

75 zł

Nowa Sól

3.   Cena wywoławcza w zł:

Podana w tabeli w pkt 2 powyżej cena zawiera stawkę podatku VAT w obowiązującej wysokości.

 

4.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1)    złożenie pisemnej oferty w zabezpieczonej kopercie z napisem: “OFERTA PRZETARGOWA 16/NRT/PRZ/2017 – NIE OTWIERAĆ”, w siedzibie organizatora przetargu (adres: Wrocław, ul. Ziębicka, budynek nr 44, pokój nr 14 – Kancelaria) do dnia 20.03.2017 roku, do godziny 1000, wraz z:

 1. aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 168, poz. 1186 ze zm.) albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dopuszcza się aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w odniesieniu do podmiotów gospodarczych,
 2. umową nabywców występujących wspólnie oraz właściwymi pełnomocnictwami osób reprezentujących te podmioty w przypadku wystąpienia pełnomocnika,
 3. wypełnionym formularzem wadialnym.

2)   wpłata wadium.

W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z wyłączeniem pełnomocnictw osób reprezentujących nabywców występujących wspólnie, które winny być złożone w formie oryginału.

 

5.    Wadium.

 1. Wadium w pieniądzu w wysokości wskazanej w tabeli w pkt. 2 należy wpłacić na konto: 71 1240 6292 1111 0010 5503 6796. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium – przetarg 16/NRT/PRZ/2017”; za skutecznie wniesione wadium uznaje się wadium, które najpóźniej w dniu 17.03.2017 r. znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Zbywcy.
 2. Wniesienie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem przez oferenta bez zastrzeżeń wszystkich warunków przeprowadzenia przetargu, jak również oznacza, że oferent zna stan przedmiotu przetargu.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.
 4. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, przelewem na rachunek wskazany przez uczestnika przetargu.
 5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana nie zapłaci ceny w terminie wskazanym na fakturze lub nie odbierze zawiadomienia o wyborze oferty w terminie 14 dni, wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi (przepadnie na rzecz Zbywcy).

 

6.   Dodatkowe uwagi:

1)  otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2017 roku o godzinie 1100 w siedzibie organizatora przetargu (adres: Wrocław, ul. Ziębicka, budynek nr 44 – mała sala konferencyjna, parter), oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona,

2)  termin związania ofertą wynosi 21 dni liczonych od dnia otwarcia ofert,

3)  Organizator przetargu wybierze Oferenta, który spełni stawiane warunki i zaoferuje najwyższą cenę spośród złożonych ofert. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferuje (najwyższą) tę samą cenę, Oferenci zostaną zawiadomieni o konieczności złożenia ofert konkurencyjnych,

4)  Oferenci, których oferta została wybrana zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wyniku przetargu w zakresie złożonych ofert oraz otrzymają informację o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) składnika majątkowego; pozostali oferenci zostaną powiadomieni o wyniku przetargu w formie telefonicznej lub mailowej,

5)  data otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty wraz z fakturą stanowi datę zawarcia umowy sprzedaży,

6)  Oferent, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zapłaty ceny ofertowej w terminie wskazanym w otrzymanej fakturze,

7)  w przypadku, gdy nabywca wyłoniony w przeprowadzonym przetargu nie zapłaci ceny w terminie wskazanym na fakturze lub nie odbierze zawiadomienia o wyborze oferty w terminie 14 dni, w jego miejsce wstępuje kolejny oferent biorący udział w przetargu z najwyższą ceną spośród pozostałych ofert,

8)  informacja o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) składnika majątkowego zostanie przekazana nabywcy przez Sekcję Nieruchomości. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w miejscu wskazanym w tabeli w pkt 2. Adresy: Wrocław ul. Gazowa 3; Nowa Sól ul. Waryńskiego 5,

9)  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Informacje na temat:

a. zbywanych składników majątkowych, udzielane będą pod niżej podanymi numerami telefonów od poniedziałku do piątku w godzinach     10.00 ÷ 12.00,

 • Wrocław       –          Pan Dawid Krzysztofik; tel. 71 364 91 72,   
 • Nowa Sól     –          Pan Romuald Frąckowiak  tel. 68 329 85 38,

 

b. warunków i zasad uczestnictwa w przetargu, udzielał będzie pod numerem telefonu 713649185 - Pan Tomasz Kowalski, od poniedziałku

             do piątku w godzinach 10.00 ÷ 12.00 (z wyłączeniem dnia przetargu).

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanych składników majątkowych.

 

Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego na zakup składnika majątkowego.
 2. Wzór formularza wadialnego

 

Ogłoszenie.pdf

 

Fromularz Ofertowy.pdf

 

Formularz Wadialny.pdf

Lokalizacja