• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wrocław, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 1 989 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 082.00 m 2
Wydanie nr 04/11/2013 z dnia 04 listopada 2013 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

 

 

Prawa własności działki nr 6/63 , obręb Karłowice, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 1082 m2 będącej częścią nieruchomości położnej we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 1,3.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr WR1K/00107528/7

 

CENA WYWOŁAWCZA:  1 989 000,00 zł                             WADIUM : 100.000 zł.

 

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU jest wpłacenie wadium na konto Uniwersytetu

Wrocławskiego we Wrocławiu:

Bank Zachodni WBK S.A. IV O/ Wrocław,

Nr 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100, z dopiskiem: „Koszarowa 1,3 - Sprzedaż”

do dnia 26.11.2013 r. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z udostępnionymi

na stronie internetowej www.uni.wroc.pl: Regulaminem sprzedaży, formularzem ofertowym oraz informacjami dotyczącymi nieruchomości.

 

OFERTY PISEMNE (formularz ofertowy – Załącznik nr 1 oraz wszystkie wymagane dokumenty

wymienione w Regulaminie) należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Oferenta

i napisem: Koszarowa 1,3 - Sprzedaż” do dnia 26.11.2013 r. r. do godz.14:00. w   Dziale Gospodarki Nieruchomościami - 50-137 Wrocław., ul. Kuźnicza 34,

Cześć jawna przetargu odbędzie się w  Działu Gospodarki Nieruchomościami, 50-137 Wrocław., ul. Kuźnicza 34 dnia 27.11.2013 r.  o godz.09:30.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VII DODATKOWE INFORMACJE można uzyskać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami , 50-137 Wrocław, ul. Kuźnicza 34,  tel. 71 3752277.

 

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia a także warunków przetargu bez

podania przyczyny. Ponadto zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz prawo zamknięcie przetargu bez wybrania

którejkolwiek z ofert.

Przeniesienie prawa do nieruchomości uzależnione jest od otrzymania zgody Ministra Skarbu Państwa na sprzedaż

nieruchomości nabywcy wyłonionemu w trybie przetargu.

Lokalizacja