• Wydanie nr 21/03/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Jawor, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 9 000.00 zł
Wydanie nr 14/11/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Nadleśnictwo Jawor ul. Myśliborska 3 59-400 Jawor NIP: 695-00-16-03 Email: jawor@wroclaw.lasy.gov.pl

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż samochodu marki:

Nissan Pickup

I. Przedmiot sprzedaży:

NISSAN PICKUP  2,5 D22, rok produkcji : 2005. Rodzaj pojazdu : samochód ciężarowy. Pojemność / moc silnika: 2488 cm³/ 98 KW. Paliwo: olej napędowy. Nr identyfikacyjny /VIN/ : JN1CPUD22U0830076. Rodzaj i kolor nadwozia: czerwony, 4 drzwiowy, 5 miejsc. Ładowność 1080 kg. Ogólny przebieg pojazdu : 177 tyś km. Wyposażenie: ABS, centralny zamek, autoalarm, immobilizer, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, hak holowniczy, wyciągarka linowa, orurowanie chromowane, kolumna kierownicy regulowana, radio, elektryczne szyby i lusterka, poduszki powietrzne pasażera i kierowcy, dodatkowy komplet kół z oponami, przestrzeń ładunkowa zabudowana. Napęd z przełączeniem na 4 koła (4WD) i reduktorem.

 Miejsce i termin w którym można obejrzeć samochód :

                Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 w siedzibie Nadleśnictwa Jawor, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr telefonu (76) 871 16 00. Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Cyprian Bania.

Cena wywoławcza samochodu : 9 000.00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł 00/100)

       Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie, najpóźniej do dnia 2016-11-29 do godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Jawor ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor, w  Sekretariacie biura z dopiskiem na kopercie: „Oferta kupna samochodu  Nissan Pickup. Nie otwierać do 2016-11-29 do godz. 10:30
  2.  Wpłacenie wadium na rachunek bankowy Nadleśnictwa Jawor; Bank BGŻ Legnica konto nr: 71 2030 0045 1110 0000 0012 2890 w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.: 900.00 zł (słownie: dziewięćset zł 00/100). W terminie do 2016-11-24, tytułem „Wadium na przetarg samochodu marki Nissan Pickup”.
  3. Za termin dokonania wpłaty wadium uważa się uznanie rachunku Nadleśnictwa Jawor nie później niż do 2016-11-28 do godziny 15:00.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres oferenta oraz adnotację: „Oferta kupna samochodu Nissan Pickup”. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

Oferta powinna zawierać:

a) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu

b) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami umowy

c) oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym samochodu

d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozstrzygnięcia przetargu i realizacji umowy. Oferta należy złożyć podpisaną przez oferenta lub upoważnioną osobę. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

 Jeżeli oferta nie będzie spełniać warunków przystąpienia do przetargu lub będzie przygotowana niezgodnie ze sposobem przygotowania ofert zostanie odrzucona.

Wadium:

  1. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
  2. Wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, przepada na rzecz Nadleśnictwa Jawor , jeżeli ten nie zawrze umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym w zawiadomieniu.
  3. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Miejsce otwarcia ofert :

 Otwarcie ofert przetargowych przez Komisję przetargową odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Jawor, ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor dnia 2016-11-29 o godz. 10:30.

Informacje dodatkowe:

 Przy wyborze ofert Nadleśnictwo Jawor będzie się kierowało jedynie ceną jako kryterium oceny oferty.

Przedmiot sprzedaży nabędzie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, Nadleśnictwo Jawor, będzie kontynuowało przetarg w formie licytacji, między tymi uczestnikami.

Uczestnik przetargu jest związany ofertą do daty zakończenia przetargu.

Nadleśnictwo Jawor zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi oferent – kupujący.

Treść obwieszczenia oraz załączniki są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Jawor pod adresem:  http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_jawor/komunikaty_i_ogloszenia

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor

Piotr Wierzbicki

Lokalizacja