• Wydanie nr 18/11/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: ruchomosci
 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 11/07/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Żeglarska 16, kod pocztowy 66-400,

miejscowość Gorzów Wielkopolski

ogłasza IV przetarg n/w składników majątkowych.

Znak sprawy: PSGGO.NTST.812.205.19 1. Zbywca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej: PSG sp. z o.o.) Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski. 1. Przedmiot sprzedaży:

Lp.

Numer

inwentarzowy/

SAT

Oznaczenie aktywów trwałych

Numer

Seryjny/VIN

Opis stanu

technicznego

Rok produkcji

Cena

Brutto

/zł/

1.

742506539744

Renault FC Kangoo

poj.silnika - 1149 cm³

moc – 55kW

nr rej. DW504WF

VF1FC0WAF30055450

Samochód ciężarowy do 3,5t typu furgon 3 drzwiowy 2 osobowy, wgnieciony i zarysowany błotnik TP, zarysowany błotnik PL, uszkodzony immobiliser, zużyte wnętrze, powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami, brak zdolności rozruchowej akumulatora, jeden kluczyk, brak ważnego badania technicznego.

Przebieg 194 855 km

Wadium 265,00 PLN

2003

2 650,00

2.

742506539745

Skoda Fabia

poj.silnika - 1198 cm³

moc – 40kW

nr rej. DW391WG

TMBPW46Y144058473


Samochód 4 drzwiowy 2 osobowy typu hatchback, uszkodzony zderzak PP, skorodowany lewy próg z ubytkiem materiału, wycieki z silnika, zużyte wnętrze, powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami, złuszczający się lakier bezbarwny, pojazd mocno wyeksploatowany brak zdolności rozruchowej akumulatora,

Przebieg 164 149 km

Wadium 280,00 PLN2004

2 800,00


 1. Cena wywoławcza w zł:

Podana w tabeli w pkt 2 powyżej cena brutto zawiera 23% podatek VAT. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. złożenie pisemnej oferty w zabezpieczonej kopercie z napisem: “Przetarg nr 4 na sprzedaż pojazdów OZG Gorzów Wielkopolski – nie otwierać”, w siedzibie organizatora przetargu pod adresem: ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski, pokój nr 104 (kancelaria ogólna) do dnia 31.07.2019 roku do godziny 10:00 (w kopercie wraz z ofertą zakupu należy umieścić potwierdzenie wpłaty wadium).

  1. w odniesieniu do podmiotów gospodarczych aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. 2017 roku, poz. 700 z póź. zm.) albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dopuszcza się aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  2. umową nabywców występujących wspólnie oraz właściwymi pełnomocnictwami osób reprezentujących te podmioty w przypadku wystąpienia pełnomocnika.  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątkowego. Wadium należy wpłacić do dnia 29.07.2019r., przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A. numer konta: 98 1240 6292 1111 0010 7093 9751 z dopiskiem zawierającym nr NIP lub Pesel wpłacającego oraz przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium – samochód Skoda Fabia nr rej. DW391WG; nr NIP/Pesel). Wadium wpłacone winno być dla każdego pojazdu oddzielnie.

W przypadku wybranej oferty wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium przepada na rzecz Zbywcy w przypadku gdy nabywca wyłoniony w przeprowadzonym przetargu zrezygnuje z prawa zakupu.

W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z wyłączeniem pełnomocnictw osób reprezentujących nabywców występujących wspólnie, które winny być złożone
w formie oryginału. 1. Dodatkowe uwagi:

 1. otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie organizatora przetargu adres: ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski, pokój 114, oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona,

 2. cena w składanej ofercie jest ceną brutto.

 3. termin związania ofertą wynosi 21 dni liczonych od dnia składania ofert,

 4. Organizator przetargu wybierze oferenta, który spełni stawiane warunki i zaoferuje najwyższą cenę spośród złożonych ofert. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferuje (najwyższą) tę samą cenę, oferenci zostaną zawiadomieni o konieczności złożenia ofert konkurencyjnych,

 5. oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest zobowiązany do zapłaty ceny ofertowej w terminie wskazanym w otrzymanej fakturze,

 6. informacja o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) składnika majątkowego zostanie przekazana nabywcy przez Dział Nieruchomości i Transportu/Sekcja Transportu. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w siedzibie Oddziału Zakład Gazowniczy w 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Żeglarska 16. Przy odbiorze składnika majątkowego nabywca zobowiązany będzie do przedstawienia osobie przekazującej wskazanej przez kierownika komórki organizacyjnej: potwierdzenia wyboru oferty nabywcy, potwierdzenia zapłaty ceny nabycia, dowodu osobistego,

 7. w przypadku gdy nabywca wyłoniony w przeprowadzonym przetargu zrezygnuje
  z prawa zakupu, w jego miejsce wstępuje kolejny oferent biorący udział w przetargu
  z najwyższą ceną spośród pozostałych ofert,

 8. organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu w całości lub w części bez wyboru oferty i bez podania przyczyny.informacje na temat:

 1. zbywanych składników majątkowych, udzielane będą pod numerami telefonów
  95-736-56-47, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1200,

 2. warunków i zasad uczestnictwa w przetargu, udzielane będą pod numerami telefonów 95-736-56-47, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1200 (z wyłączeniem dnia przetargu).Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanych składników majątkowych.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży środka trwałego/złomu powstałego w procesie likwidacji środków trwałych i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit.b).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.


Lokalizacja

GC Trader z siedzibą w Warszawie.

ul. Wasilkowskiego 1a lok. 10